1

Promo 1

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
Muzeum Techniki

2

Pałac Odrowążów

3

Zabytkowy Kościół z 1121r.

4

Zabytkowy zegar z 1902r.

Serdecznie witamy

W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu
uzyskania pomocy, prosimy o kontakt.

 

Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska


dane kontaktowe

AKTUALNOŚCI
Gmina Chlewiska podpisała z Województwem Świetokrzyskim z siedzibą w Kielcach umowę o przyznaniu pomocy na realizacje projektu pn. ,, Rozbudowa budynku świetlicy '' w Woli zagrodniej w kwocie 123.551 zł - wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziaółem środków Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obaszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014- 2020.

Gmina Chlewiska podpisała ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania,, Razem na Piaskowcu'' z siedzibą w Mircu Starym, umowę o powierzenie grantu na realizacje projektu pn. ,,Budowa, rozbudowa  i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD''. w kwocie 22.500 zł - wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obaszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014- 2020.


OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI   W GMINIE CHLEWISKA

Jak co roku, w dniu odzyskania niepodległości przez Polskę, odbyły się w  Chlewiskach gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości.  Rozpoczęły  się one tradycyjnie   mszą świętą w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych szkół i OSP. W uroczystościach uczestniczyli m.in.:  poseł na Sejm Wojciech Skurkiewicz, starosta Powiatu Szydłowieckiego Włodzimierz Górlicki, przewodnicząca Rady Powiatu Anita Gołosz, burmistrz Szydłowca Artur Ludew, wójt gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gnat wraz z radnymi, sekretarz gminy Grzegorz Hylicki  oraz przedstawiciele szkół, harcerstwa, OSP oraz instytucji  z terenu  gminy.

Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawili proboszcz parafii Roman Kuna i wikariusz Mariusz Leszczyk. W homilii proboszcz nawiązał do uwarunkowań historycznych, które przyczyniły się  do odzyskania niepodległości przez Polską.

Po zakończonej mszy św. głos zabrał wójt gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, który na wstępie powitał zaproszonych gości oraz wszystkich zebranych w kościele. W swoim przemówieniu powiedział, że  takie dni jak ten dzisiejszy przypominają nam, jak wielkim darem jest Ojczyzna i Wolność. Podkreślił również, że powinniśmy mieć świadomość z odpowiedzialności  za naszą Ojczyznę, za nasz Powiat i Gminę. Należy pielęgnować wolność na co dzień, wypełniając przesłanie Jana Pawła II, który mówił,  że wolność nie jest nam dana raz na zawsze, tylko zadana.

Następnie młodzież z Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach zaprezentowała  wiersze okolicznościowe mówiące o miłości do ojczyzny. Były też   przepiękne pieśni patriotyczne w wykonaniu licealisty-  Jakuba Goździka. W drugiej części programu artystycznego wystąpiła z koncertem pieśni patriotycznych p. Halina Sowińska- Winiarska- sopran, akompaniament-  Marcin Rogalski. Na koniec odśpiewano wspólnie Rotę przy akompaniamencie w/w artysty.

W godzinach popołudniowych, w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości,  w świetlicy GOK w Załawie odbyła się wieczornica.  Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z zaproszonymi gośćmi i z udziałem zespołu śpiewaczego ,, Załawianki’’ były okazją do wspomnień i refleksji.

Udział mieszkańców gminy w nabożeństwach, uroczystościach i innych imprezach patriotycznych - to jeden ze współczesnych przejawów naszej miłości do wolnej Ojczyzny.


Zadbali o bezpieczeństwo!
Dzięki zaangażowaniu wójta Waldemara Sowińskiego i podległych służb udało się doprowadzić do wycinki drzew rosnących wzdłuż chodnika przy drodze powiatowej w Aleksandrowie.                                                                                                                                                  
Wycinka była realizowana w dwóch etapach. Pierwszy to podcięcie gałęzi oraz usunięcie  drzew pochylonych na drogę. Prace zostały wykonane przy użyciu podnośnika koszowego (zwyżki) przez strażaków PSP w Szydłowcu.  Drogę na czas tych prac zabezpieczali strażacy ochotnicy z Budek I i Broniowa. Drugi etap to wycinka pozostałych drzew przez służby Nadleśnictwa w Przysusze. Taka operacja była możliwa dzięki temu, że energetyka na trasie wycinki opuściła przewody ze słupów na ziemię i na czas tych prac został wyłączony prąd. Strażacy OSP z Budek I i Broniowa ponownie zabezpieczali w tym czasie ruch na drodze.
W tym miejscu chce serdecznie podziękować wszystkim którzy przyczynili się do usunięcia zagrożenia, a w szczególności: bryg. Krzysztofowi Banaszkowi  Komendantowi PSP w Szydłowcu,  Grzegorzowi Gromkowi Kierownikowi Punktu Energetycznego w Szydłowcu, Markowi Nowackiemu Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa w Przysusze, Markowi Ruszczykowi Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu, druchom OSP w Budkach I i Broniowie oraz wszystkim którzy w ten wysiłek byli zaangażowani.


JESIENNY PIKNIK KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH  W PAWŁOWIE

W Gminie Chlewiska  lokalne tradycje kultywują Koła Gospodyń Wiejskich. Funkcjonują one przy świetlicach GOK  w Ostałówku, Broniowie, Załawie, Pawłowie, Woli Zagrodniej , Skłobach i w Hucie. Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich to organizacje pielęgnujące tradycje ludowe, podtrzymujące kulturę regionalną i rodzimy folklor. Poprzez swoją działalność umacniają więzi międzyludzkie i społeczne. Działające Koła współorganizują festyny dla mieszkańców, warsztaty rękodzieła artystycznego, kiermasze świąteczne, biorą udział w konkursach na regionalne potrawy. W październiku tego roku KGW z Załawy zajęło I miejsce w konkursie organizowanym przez Muzeum Wsi Radomskiej na potrawę regionalną z ziemniaków – kluski ziemniaczane po załawsku.

Do stałego kalendarza KGW z terenu gminy Chlewiska wpisał się  piknik, który jest organizowany jesienią każdego roku. I tak odbył się on w ubiegłą sobotę w świetlicy GOK w Pawłowie. Piknik  promował m.in. tradycyjne potrawy przygotowane przez koła. Były więc smaczne racuchy z Pawłowa, pierogi z Ostałówka oraz pyzy z Załawy.

Sobotnie spotkanie rozpoczęła dyrektor GOK w Chlewiskach, witając przybyłych gości, wśród których byli m.in.: wójt Gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, przewodniczący Rady Gminy Chlewiska Jerzy Gnat oraz sołtys wsi Pawłów Mariusz Sokołowski.

Podczas wspólnej biesiady gospodynie wieczoru oprócz smacznych potraw  zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, które na co dzień ćwiczą w zespołach folklorystycznych. Zabawiały więc gości, śpiewając piosenki biesiadne.

Uczestnicy spotkania dziękują za miły wieczór, a dyrektor GOK składa serdeczne gratulacje oraz wyrazy szczerego uznania za zaangażowanie  Pań w upowszechnianie kultury i tradycji polskiej wsi.

Systemy wczesnego ostrzegania przed  zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim”

Beneficjent: Powiat Szydłowiecki

Partnerzy Projektu: Gmina Szydłowiec, Gmina Jastrząb, Gmina Chlewiska, Gmina Orońsko, Gmina Mirów

Wartość całkowita projektu – 370 499,98 zł

Dofinansowanie: 79,99 % kosztów kwalifikowalnych – 291 599,98 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Termin realizacji projektu: 27.07-2016- 30.09.2017.


Cel główny projektu
– ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach związanych
z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, technicznymi, zjawiskami atmosferycznymi w czasie pokoju oraz alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, skażeniach chemicznych, biologicznych w czasie wojny.

Celami szczegółowymi są: włączenie się do sprawnego i profesjonalnego systemu dla całego województwa, wzmocnienie potencjału alarmowego całego powiatu,  zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości społeczeństwa powiatu szydłowieckie na temat systemu oraz zagrożeń.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt w postaci 16 punktów alarmowych syren alarmowych szczelinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, pulpity sterowania 5 sztuk (po jednej dla każdej gminy) oraz centralą alarmową znajdującą się
w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu. W ramach zadania odbędą się także działania edukacyjne. System ten będzie połączony z systemem wojewódzkim będzie z nim całkowicie kompatybilny. Projekt dostarczy rozwiązań opartych na rozbudowie i modernizacji oprogramowania oraz integrację istniejących systemów informatycznych wspomagających pracę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz gminnych podmiotów współpracujących z powiatem szydłowieckim. Realizacja założeń i budowa systemu jest niezbędnym elementem do zachowania bezpieczeństwa dla całego powiatu szydłowieckiego oraz województwa.

 

 

  

WÓJT GMINY                                                                                                                                           Chlewiska 17.10.2016r

CHLEWISKA woj. mazowieckie

O BW I E SZ CZ E N I E

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla obrębu Majdanki, dz. Nr 76/2

Na podstawie art. 21 ust.4 z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz.U. z 2015r. poz. 2100 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu w dniach 17.10.2016r do 17.12.2016r (włącznie) do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla obrębu Majdanki, działka 76/2, nie stanowiącej Skarbu Państwa. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Chlewiskach, ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska, pok. Nr. 14

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ustawą o lasach:

Na podstawie art. 21 ust. 5 ww. ustawy w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta szydłowiecki wydaje decyzję w sprawie uznania zastrzeżeń i wniosków.

Zgodnie z treścią art.21 ust.4 ww. ustawy, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu są podstawą naliczania podatku leśnego.

 

Wójt Gminy Chlewiska

dokument podpisany - pobierz

 

  

SPOTKANIE NOWOROCZNE W GOK W CHLEWISKACH

16 stycznia 2016 r. w świetlicy w GOK w Pawłowie odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne zespołów śpiewaczych i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Chlewiska. Było to 24. spotkanie ludzi kultury z radnymi gminnymi i powiatowymi, władzą samorządową i miejscowymi społecznikami zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach.
Impreza rozpoczęła się od koncertu noworocznego w wykonaniu młodzieży z Pracowni Muzycznej ,,Piano'' w Szydłowcu. Następnie wójt Gminy Chlewiska Waldemar Sowiński powitał zaproszonych gości, zespoły śpiewacze, KGW i podziękował ludziom działającym na rzecz kultury za ich wkład w zachowywanie, kultywowanie miejscowych zwyczajów, za promocję rodzimej kultury poza granicami gminy . Na scenę zostały poproszone przedstawicielki zespołów śpiewaczych ,, Pawłowianek'', ,, Broniowianek'', Załawianek'' i zespołu obrzędowego ,, Ostałki'', a także Kół Gospodyń Wiejskich z Załawy, Broniowa, Huty, Skłobów, Pawłowa, Woli Zagrodniej, którym wójt Waldemar Sowiński wręczył dyplomy uznania oraz upominki za promowanie gminy. Gratulacje złożył również przewodniczący Rady Gminy Chlewiska, p. Jerzy Gnat, a także dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach, p. Teresa Marciniak, która podziękowała KGW oraz zespołom ludowym za twórczą współpracę z miejscowymi świetlicami , za pracę na rzecz środowiska wiejskiego.
Po uroczystym wręczeniu dyplomów i upominków gminne zespoły zaprezentowały krótkie programy artystyczne, na które złożyły się pastorałki oraz pieśni ludowe. Swoje umiejętności artystyczne przedstawił również zespół śpiewaczy ,, Cymbrzanki', który jesienią ubiegłego roku rozpoczął działalność przy świetlicy wiejskiej w Hucie. Jest to kolejny- piąty zespół ludowy działający na terenie gminy Chlewiska. ,, Cymbrzanki'' wykonały pieśni ,, Chłopak z Huty'', ,, Cymbrzanie'' oraz przyśpiewki w rytmie oberka, które opiewały piękno okolic Huty i gminy.
Cieszy fakt, że kolejny zespół ludowy uświetni gminne uroczystości i będzie promował naszą gminę w powiecie czy województwie. 
Po części oficjalnej rozpoczęło się wspólne biesiadowanie. 

I OTWARTY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY CHLEWISKA


22 lutego 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Chlewiskach odbył się I Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Chlewiska dla amatorów tej dyscypliny sportu. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w turnieju był mieszany (damsko-męski) skład drużyny. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy Chlewiska Waldemar Sowiński. W zawodach wzięło udział 6 zespołów. Drużyny podzielono na 2 grupy rywalizujące systemem „każdy z każdym”, z których awans do półfinału uzyskały zespoły uplasowane na dwóch pierwszych miejscach w grupach. Po trzech godzinach walki "o każdy punkt", o każdą piłkę, wyłoniono półfinalistów: „Stolpaw” „ Spartanie”, „Nauczyciele i Przyjaciele” i „Na mocy paktu”.  Ostatecznie pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna „Stolpaw”, drugie przypadło drużynie z Załawy „Spartanie”, a trzecią lokatę zajęli „Nauczyciele i Przyjaciele”. Miejsce IV zdobył zespół „ Na mocy paktu”, natomiast V lokatę wywalczyła drużyna „Byki z Fabrycznej” pokonując najmłodszy zespół „Gimnazjum”, który zakończył rywalizację na VI miejscu. Mecze sędziowali Andrzej Świercz, Dominik Depo i Sebastian Gałązka.

Puchary, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody wręczyli prezes UKS Hubal Chlewiska Andrzej Świercz, trener Dominik Depo oraz przedstawiciel firmy „Stolpaw” Czesław Pawlak. Nagrodę dla najlepszej zawodniczki turnieju zdobyła Emilia Witaszek, natomiast najlepszym zawodnikiem został Piotr Gałązka. Przyznano również wyróżnienia dla najmłodszej zawodniczki turnieju- Wiktorii Pawlak oraz najstarszego zawodnika, którą zdobył Adam Zep. Najlepsi zawodnicy oraz drużyny „Stolpaw” i „Nauczyciele i przyjaciele” przekazali swoje nagrody w postaci kuponów o łącznej wartości 500 zł na zakup sprzętu sportowego dla Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach.

Na tej amatorskiej imprezie dla pasjonatów siatkówki panowała sympatyczna atmosfera, liczyła się dobra zabawa. Zawodników dopingowała dość licznie zgromadzona widownia, co świadczyło o dużym zainteresowaniu tą dyscypliną sportu. Organizatorzy turnieju: prezes UKS Hubal Chlewiska Andrzej Świercz oraz trener Dominik Depo dopełnili wszelkich starań, aby impreza przebiegła sprawnie i profesjonalnie. Nagrody dla najlepszych drużyn i zawodników ufundowali: Wójt Gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy –Albert Kijak, prezes firmy Stolpaw- Marcin Pawlak oraz UKS Hubal Chlewiska.
Ponadto napoje dla zawodników ufundował sklep LEWIATAN z Szydłowca.

 


 

 

Zadbali o bezpieczeństwo!

Dzięki zaangażowaniu wójta Waldemara Sowińskiego i podległych służb udało się doprowadzić do wycinki drzew rosnących wzdłuż chodnika przy drodze powiatowej w Aleksandrowie.