1

Promo 1

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
Muzeum Techniki

2

Pałac Odrowążów

3

Zabytkowy Kościół z 1121r.

4

Zabytkowy zegar z 1902r.

Serdecznie witamy

W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu
uzyskania pomocy, prosimy o kontakt.

 

Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska


dane kontaktowe



Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach

tel: 486287040

Dyrektor: Teresa Marciniak

http://www.chlewiska.pl/podstrona_gminny_osrodek_kultury.html
https://www.facebook.com/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Chlewiskach

Chlewiska, dn. 25.05.2018r.

Klauzula informacyjna dla klientów

Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury  w Chlewiskach, reprezentowane przez Dyrektora GOK
  z siedzibą w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego 54/1, nr tel. 048 628 70 40, adres e-mail: gokchlewiska@interia.pl,
 • w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Pani Agnieszka Radtke, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iodgok@chlewiska.pl ,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z realizacją zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej( tekst jedn. Dz.U. Z 28 kwietnia 2017 r. poz. 862) oraz w innych regulacjach,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych wynikających wprost z przepisów jest obligatoryjne. W przypadku, gdy w danych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

Klauzula informacyjna dla uczestników zajęć, rodziców/opiekunów prawnych, uczestników wszystkich wydarzeń organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury  w Chlewiskach, reprezentowane przez Dyrektora GOK z siedzibą w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego 54/1, nr tel. 048 628 70 40, adres e-mail: gokchlewiska@interia.pl,
 • w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Pani Agnieszka Radtke, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iodgok@chlewiska.pl
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dzieci przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki , tj.w celu realizacji zadań statutowych( m.in. organizacja warsztatów edukacyjnych, zajęć, konkursów, a także organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno-promocyjnych dotyczących Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach itp. ) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z realizacją zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej( tekst jedn. Dz.U. Z 28 kwietnia 2017 r. poz. 862) oraz w innych regulacjach,
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dzieci przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych wynikających wprost z przepisów jest obligatoryjne. W przypadku, gdy w danych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.



Drodzy Czytelnicy!Szkoła Podstawowa w Zarzeczu - - Biblioteka szkolna

Gminna Biblioteka Publiczna w Chlewiskach oraz filia w Pawłowie wznawiają swoją działalność od 5 maja w ograniczonym zakresie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich korzystających prosimy o przestrzeganie następujących procedur w czasie epidemii COVID- 19:


 1. Użytkownicy Biblioteki mogą korzystać wyłącznie z wypożyczalni dla dorosłych oraz wypożyczalni dla dzieci (czytelnia, korzystanie z internetu oraz wszelkie imprezy kulturalne zostają zawieszone do odwołania).

 2. Wypożyczalnia w Chlewiskach będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 15:00, w Pawłowie w godz. 13.00-15.00.

 3. Obsługa czytelników odbywać się będzie w holu z poziomu drzwi wejściowych do Biblioteki.

 4. Użytkownicy Biblioteki mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek czy przyłbicy oraz noszenia rękawic ochronnych.

 5. Użytkownicy Biblioteki po wejściu do budynku zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem znajdującym się na stoliku w „strefie czytelnika”.

 6. Liczba użytkowników w budynku:

  a) wypożyczalnia dla dorosłych – maksymalnie 1 osoba,

  b) wypożyczalnia dla dzieci – maksymalnie 2 osoby (dziecko wraz z rodzicem/opiekunem).

 7. Pozostali użytkownicy oczekują na zewnątrz lub na korytarzu z zachowaniem bezpiecznej odległości – 2 m.

 8. Użytkownicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru, czasopism czy katalogu kartkowego. Książki podaje bibliotekarz.

 9. Zwracane książki zostaną poddane 3-dniowej kwarantannie, w tym czasie nie będzie możliwości ich wypożyczania oraz rezerwowania.

 10. Egzemplarzy zwracanych do Biblioteki nie wolno samodzielnie dezynfekować.

 11. Aby zapewnić sprawną obsługę, zaleca się szybki, przemyślany wybór książek. Polecamy dokonywanie rezerwacji telefonicznych wybranych pozycji książkowych – Chlewiska 48 6287040), Pawłów 48 617 66 25.




Pracownicy GOK przyłączają się do akcji szycia maseczek

Ośrodki kultury z powodu koronawirusa w dużym stopniu zawiesiły działalność. Niemożliwym stało się organizowanie imprez czy zajęć cyklicznych. W trudnych miesiącach epidemii instytucje kultury zmieniły swoje oblicze i podjęły się szycia bawełnianych maseczek ochronnych, które na skutek pandemii stały się artykułem pierwszej potrzeby.

Do akcji szycia maseczek na potrzeby Gminy Chlewiska dołączyły gminne placówki kultury, których działalność statutowa została wcześniej zawieszona do odwołania. Pracownicy ośrodka szyją maseczki ochronne wielokrotnego użytku z bawełny. W akcję szycia maseczek włączyły się też aktywnie Koła Gospodyń Wiejskich działające przy świetlicach GOK - ,, Super Babki'' ze Skłobów, KGW z Pawłowa oraz z zespół ludowy ,, Cymbrzanki'' z Huty.Uszyte maseczki zostają przekazywane do dyspozycji Urzędu Gminy , a potem rozdawane miejscowym  instytucjom, placówkom oświaty,  mieszkańcom.


























Bezpieczeństwo epidemiczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku ogłoszono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020r. do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
W okresie, o którym mowa wyżej ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia działalności m.in. związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami; twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki; związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej oraz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.
W okresie, o którym mowa wyżej zakazuje się organizowania zgromadzeń.

W związku z koniecznością przerwania łańcucha transmisji koronawirusa podjęto zatem decyzję o zamknięciu wszystkich instytucji kultury oraz bibliotek do odwołania. Biblioteki od 13 marca nie mogą prowadzić czytelń oraz wypożyczalni, w tym przyjmować wypożyczonych egzemplarzy.

Należy także przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa:

 • prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
 • unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
 • zachowanie bezpiecznej odległości (od 1 do 2 metrów) od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa chusteczką jednorazową, jeśli kicha się lub kaszle, a następnie wyrzucanie takiej chusteczki,
 • zwrócenie się o pomoc medyczną (najpierw telefonicznie) w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu).


Informacja publiczna o otrzymanych darowiznach za rok 2019

 

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach art. 18 ust. 1e pkt 2 Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 288, ze zmianami), Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach z siedzibą przy ul. Czachowskiego 54/1 udostępnia informacje o otrzymanych darowiznach w roku podatkowym od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Ogólna kwota otrzymanych darowizn w 2019 roku to: 21100,00(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto złotych 00/100).

Pozyskane środki w całości zostały przeznaczone na cele statutowe związane z upowszechnianiem kultury.


Feryjne atrakcje  w Gminnym Ośrodku Kultury  w Chlewiskach

Ferie to doskonały czas na wspólną zabawę i odpoczynek. Aktywnie spędzone ferie zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach nie pozwoliły na nudę. Chociaż zabrakło śniegu i mrozu, to organizatorzy zapewnili ciekawą i zróżnicowaną ofertę, którą skierowali do szerokiej grupy odbiorców. Zajęcia zostały tak zaplanowane, aby bez względu na wiek i płeć każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie i w sposób miły oraz atrakcyjny spędzić wolny czas.

Ferie rozpoczęto od przypomnienia uczestnikom zajęć świetlicowych  regulaminu oraz zasad zdrowego i bezpiecznego wypoczynku bez używek. Przeprowadzono pogadanki na temat profilaktyki uzależnień oraz  konkursy  tematyczne. W programie codziennych zajęć świetlicowych  była papieroplastyka, kolorowa masa solna, origami, decoupage, zajęcia rytmiczne dla najmłodszych, gry i zabawy świetlicowe oraz zajęcia biblioteczne- konkretyzacja rysunkowa do przeczytanej bajki i wykonywanie zakładek do książki. Miłośnicy szachów rywalizowali  w Feryjnym Turnieju Szachowym. Zawody prowadził i sędziował p. Marian Frąk z Szydłowca, który zadbał razem z organizatrami o nagrody dla uczestników. Turniej miał charakter międzygminny; zawodnicy reprezentowali 3 gminy: Chlewiska, Jastrząb i Szydłowiec. Pierwsze miejsce zajął Michał Orlicki    ( Jastrząb), natomiast zawodnik z gminy Chlewiska- Szymon Żurek wywalczył II miejsce.

W pierwszym tygodniu ferii instruktorki GOK zorganizowały dodatkowo wyjazd do kina ,, Helios’’ w Radomiu na film dla dzieci  ,, Gang zwierzaków’’. Dopełnieniem dnia był oczywiście McDonald’s. Oprócz tych atrakcji świetlice organizowały spotkania karnawałowe z udziałem dzieci czy dorosłych. W świetlicach GOK, tj. w Chlewiskach, w Woli Zagrodniej najmłodszych zabawiali animatorzy, którzy przygotowali różne atrakcje dla dzieci. Było malowanie buziek, skręcanie balonów, przeprowadzono liczne konkursy. Karnawałowe spotkania odbywały się również w pozostałych świetlicach.

Drugi tydzień upłynął także bardzo intensywnie. Dzieci nie mogły narzekać na nudę. Były zajęcia wynikające z planów pracy  w poszczególnych świetlicach, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.  Największą popularność miał jednak wyjazd do Parku Trampolin Jump World w Radomiu. Uczestnicy wycieczki skorzystali z szeregu atrakcji tj. ścieżek akrobatycznych, trampolin sportowych oraz basenów wypełnionych gąbkami. Pobyt w JumpWorld sprzyjał wyrabianiu nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijaniu zainteresowania sportem, a przede wszystkim uświadomił dzieciom i młodzieży, iż skoki na trampolinie to nie tylko wspaniała zabawa, ale również doskonałe ćwiczenie poprawiające kondycję. Dodatkową atrakcją dla dzieci była wizyta w  Manufakturze słodyczy- ,, Sama słodycz’’, gdzie uczestnicy wycieczki mieli możliwość obserwowania procesu powstawania słodkości, a na zakończenie warsztatów sami również spróbowali swoich sił i ręcznie wykonywali  własne lizaki. Było słodko, wesoło i kolorowo. Na koniec spotkania dzieci zostały nagrodzone lizakami za udział w konkursach, a ponadto wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali po torebce cukierków. I ten wyjazd należy zaliczyć do bardzo udanych. Odbył się on dzięki współfinansowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chlewiskach, za co organizatorzy wycieczki wraz z dziećmi serdecznie dziękują. Łącznie z wyjazdów do Radomia skorzystało 165 dzieci.

Dużą popularnością w świetlicach GOK  cieszą się wśród dzieci warsztaty kulinarne  . W okresie ferii każda ze świetlic organizowała takie warsztaty. W ,,tłusty czwartek’’ w Domu Kultury w Chlewiskach panie z ,, Klubu Seniora’’ pomagały dzieciom w pieczeniu pączków i faworków, natomiast w Hucie w zajęciach kulinarnych z dziećmi brały udział członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. Na zakończenie zimowego odpoczynku odbyły się w GOK w Chlewiskach rozgrywki  w tenisa stołowego. Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami i statuetkami.

Ferie zimowe już za nami, ale miłe wspomnienia wciąż trwają. Wspólnie spędzony czas na pewno długo pozostanie w pamięci uczestników ferii zimowych 2020 roku.







Spotkanie noworoczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach

Polska tradycja ludowa głosi, że od Nowego Roku aż do ostatkowego wtorku trwa czas kolędowania, zapustów – czas karnawału. Jest to także piękny i uroczysty czas spotkań noworocznych.

Tradycyjnie, jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach zaprosił władze samorządowe gminy, sołtysów, działaczy kultury do wspólnego spotkania noworocznego, które odbyło się w świetlicy w Pawłowie 25.01.2020 r. Wśród przybyłych na imprezę obecni byli m.in.: wójt gminy Waldemar Sowiński, sekretarz Grzegorz Hylicki, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gnat z radnymi gminnymi, proboszcz parafii Pawłów ks. Krzysztof Kosecki, sołtysi z terenu gminy, emerytowany przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Delegatura w Radomiu p. Adolf Krzemiński, gminne zespoły folklorystyczne , międzygminne stowarzyszenie edukacyjno- folklorystyczne ,, Wrzos'', przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości przez dyrektor GOK oraz wójta gminy Waldemara Sowińskiego, który podziękował radnym, sołtysom za dobrą współpracę, a działaczom kultury, którzy swoimi działaniami, postawami i talentami w sposób szczególny przyczynili się do promocji gminy Chlewiska za kultywowanie lokalnych tradycji.

Podsumowując miniony 2019 rok, wójt gminy Chlewiska przybliżył obecnym gościom najważniejsze wydarzenia i przedsięwzięcia, które udało się zrealizować przez gminę. Podziękował także za współpracę wszystkim osobom, które poprzez swoją ciężką pracę przyczyniły się do osiągnięcia dobrych wyników roku 2019, życząc aby 2020 rok był równie udany i owocny.

W kolejnej części uroczystości organizatorzy zaprosili na scenę kierowników zespołów ludowych, aby wręczyć im podziękowania i upominki. Słowa uznania skierowano również do Kół Gospodyń Wiejskich, a w szczególności do Koła Gospodyń ,, Super Babki'' ze Skłobów, które dwukrotnie w konkursie organizowanym przez Muzeum Wsi Radomskiej na ,, Najlepszą potrawę ziemniaczaną'' zostało nagrodzone. W 2018 r. Karol Okrasa docenił skłobskie guldy, przyznając im I miejsce, a w ubiegłym roku barabony zajęły III miejsce. Podziękowano również KGW z Załawy, których rodzime produkty promują naszą gminę. I tak trepy po załawsku zostały wpisane w 2019 r. na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto p. Anna Białek - przewodnicząca KGW w Załawie została wybrana ,, Gospodynią Roku ''w powiecie szydłowieckim w akcji ,, Mistrzowie Agro''. O swoim o popisowym daniu z Załawy, czyli trepach opowiadała podczas nagrania filmu ,, Zasmakuj tradycji'' .Spotkanie noworoczne miało wyjątkowo barwny charakter, bowiem każdy z zespołów wystąpił w swym tradycyjnym stroju, śpiewając dawne kolędy i pieśni ludowe.Na zakończenie występów wszyscy zostali zaproszeni na tradycyjny, regionalny poczęstunek.Impreza minęła miłej, radosnej atmosferze noworocznej.

 



XXVIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W GMINIE CHLEWISKA

W niedzielę 12 stycznia  2020 roku w gminie Chlewiska po raz 28. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dziesięciu wolontariuszy od samego rana zbierało pieniądze do tradycyjnych puszek. 28. finał zakończył się pełnym sukcesem. Udało się poprawić rekordowe osiągnięcie z ubiegłego roku! Zebrano 7551,68. Do akcji włączyły się również gminne szkoły. I tak Szkoła Podstawowa w Chlewiskach zebrała 544,50, Szkoła Podstawowa w Budkach- 210 zł, Szkoła Podstawowa w Pawłowie- 100,44. Łączna kwota zebranych pieniędzy na terenie gminy Chlewiska- 8406,62 została przekazana do sztabu WOŚP w Szydłowcu.

Zebrane pieniądze mają być przeznaczone na "polepszenie standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej". Organizatorzy- Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach dziękują za hojne serca.









 

IV GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK- CHLEWISKA 2020

Poznanie bogatej polskiej tradycji kolędowania, jak również uwrażliwianie na jej piękno jest jednym z głównych celów Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Chcąc dzielić się radością, jaką niesie śpiew bożonarodzeniowych pieśni, Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach zorganizował przy współpracy z placówkami oświatowymi IV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek.

Za nami kolejna  edycja Gminnego Przeglądu  Kolęd i Pastorałek – Chlewiska 2020, która odbyła się 10 stycznia 2020r. Wydarzenie organizowane przez Gminny  Ośrodek Kultury w Chlewiskach   już na stałe wpisało się w kalendarz styczniowych imprez kulturalnych, mających miejsce na terenie gminy. O tym, że Przegląd Kolęd i Pastorałek  cieszy się  popularnością, świadczy rosnąca z roku na rok ilość biorących udział w przesłuchaniach. Uczestnicy występowali w 3 grupach wiekowych oraz w dwóch kategoriach, tj. soliści i zespoły.

Przegląd rozpoczęła dyrektor GOK, która serdecznie powitała wójta gminy Chlewiska Waldemara Sowińskiego, nauczycieli – opiekunów uczniów oraz  uczestników przeglądu. Następnie głos zabrał wójt gminy, przyznając m.in., że wyjątkowo lubi słuchać kolęd w wykonaniu dzieci, które za każdym razem  urzekają  swoim talentem.

Do tegorocznej edycji przystąpiło 66 wykonawców z gminnych  szkół podstawowych, Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach, uczestników zajęć muzycznych w Domu Kultury w Chlewiskach i świetlicy w Ostałówku.

Podczas przesłuchań wykonawcy prezentowali interesujące aranżacje  kolęd i pastorałek oraz piosenek bożonarodzeniowych. Imprezę prowadziła p. Kazimiera Nowakowska, która nie szczędziła ciepłych słów do wykonawców, zachęcając do śpiewu.

Przesłuchania rozpoczęła  instruktor GOK- p. Katarzyna Wiśniewska, która  przepięknym śpiewem wprowadziła zebranych w nastrój imprezy. Piękna forma kolędy stanowiła swoistą perłę łączącą pokolenia. Następnie swoje umiejętności wokalne zaprezentowali najmłodsi z Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach, po czym w dalszej kolejności występowali uczestnicy z poszczególnych szkół. Każdy z wykonawców otrzymał drobny upominek, dyplom za udział, a szkoły podziękowania i statuetki. Po uczcie duchowej gospodarze zadbali o słodki poczęstunek.

Organizatorzy gratulują wszystkim uczestnikom IV Przeglądu Kolęd i Pastorałek i dziękują za kultywowanie jednego z najpiękniejszych polskich zwyczjów, przywołanie świątecznej atmosfery oraz dostarczenie pozytywnych emocji. Dzięki wykonawcom i słuchaczom styczniowe kolędowanie stało się żywą tradycją Chlewisk. Dziękujemy opiekunom uczestników za ich muzyczne pasje i włożoną pracę.

.



MIKOŁAJKI W GOK W CHLEWISKACH