1

Promo 1

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
Muzeum Techniki

2

Pałac Odrowążów

3

Zabytkowy Kościół z 1121r.

4

Zabytkowy zegar z 1902r.

Serdecznie witamy

W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu
uzyskania pomocy, prosimy o kontakt.

 

Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska


dane kontaktoweGminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach

tel: 486287040

Dyrektor: Teresa Marciniak

http://www.chlewiska.pl/podstrona_gminny_osrodek_kultury.html
https://www.facebook.com/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Chlewiskach

Chlewiska, dn. 25.05.2018r.

Klauzula informacyjna dla klientów

Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury  w Chlewiskach, reprezentowane przez Dyrektora GOK
  z siedzibą w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego 54/1, nr tel. 048 628 70 40, adres e-mail: gokchlewiska@interia.pl,
 • w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Pani Agnieszka Radtke, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iodgok@chlewiska.pl ,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z realizacją zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej( tekst jedn. Dz.U. Z 28 kwietnia 2017 r. poz. 862) oraz w innych regulacjach,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych wynikających wprost z przepisów jest obligatoryjne. W przypadku, gdy w danych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

Klauzula informacyjna dla uczestników zajęć, rodziców/opiekunów prawnych, uczestników wszystkich wydarzeń organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury  w Chlewiskach, reprezentowane przez Dyrektora GOK z siedzibą w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego 54/1, nr tel. 048 628 70 40, adres e-mail: gokchlewiska@interia.pl,
 • w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Pani Agnieszka Radtke, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iodgok@chlewiska.pl
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dzieci przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki , tj.w celu realizacji zadań statutowych( m.in. organizacja warsztatów edukacyjnych, zajęć, konkursów, a także organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno-promocyjnych dotyczących Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach itp. ) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z realizacją zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej( tekst jedn. Dz.U. Z 28 kwietnia 2017 r. poz. 862) oraz w innych regulacjach,
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dzieci przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych wynikających wprost z przepisów jest obligatoryjne. W przypadku, gdy w danych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

 


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE GOK W CHLEWISKACH ORAZ ŚWIETLIC GOK W OKRESIE PANDEMII COVID-19

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19”, dotyczące wszystkich pracowników GOK w Chlewiskach, dzieci uczęszczających do placówki / świetlic oraz ich rodziców lub opiekunów , a także członków zespołów ludowych.

 2. Celem procedur jest:

  a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem i zachorowania na chorobę COVID-19,

  b) umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestniczenia w zajęciach oraz członkom zespołów ludowych w próbach organizowanych w placówce w sposób bezpieczny.

 3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić Wniosek.

 

§ 2.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 2. Organizuje pracę pracowników/ instruktorów na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 3. Planuje organizację pracy placówki na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, które rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.

 4. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do placówki na zajęcia artystyczne. W związku z powyższym wymagane jest złożenie Wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do Procedur.

 5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.

 6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

 7. Dopilnowuje, aby w holu głównym przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do

  dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci ( umieszczone w widocznych miejscach w placówce), a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rak ( umieszczone w widocznych miejscach w placówce).

 8. Dopilnowuje, aby przed wejściem do placówki w przedsionku wisiała instrukcja jak zdejmować rękawiczki jednorazowe, umieszczona w widocznych miejscach w placówce) oraz kosz na zużyte rękawiczki.

 9. Udostępnia w widocznym miejscu wykaz telefonów do podmiotów, z którymi niezbędny jest kontakt w przypadku podejrzenia zakażenia, jak i bieżącym funkcjonowaniu placówki w okresie pandemii COVID-19 .

 

§ 3.

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

 1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 2. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury ciała dwa razy dziennie.

 3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu /wyjściu do/z holu placówki oraz w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji, umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myje ręce zgodnie z instrukcją.

 5. Pracownicy/ instruktorzy w świetlicach GOK pracują wg ustalonego harmonogramu, a instruktorzy zajęć artystycznych wg deklaracji chęci uczestnictwa w zajęciach otrzymanych od rodziców uczestników, w porozumieniu z dyrektorem.

 6. Przed rozpoczęciem zajęć instruktor zobowiązany jest wyjaśnić uczestnikom zasady bezpieczeństwa i procedury obecnie obowiązujące w Domu Kultury/ świetlicach GOK i ustalić zasady zachowania podczas zajęć.

 7. Instruktorzy kulturalno- oświatowi:

  a) organizują zajęcia z zakresu edukacji artystycznej, kulturowej,

  b) zachowują między sobą dystans społeczny, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m,

  c) wyjaśniają uczestnikom zajęć, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone; komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie,

  d) instruują i pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji stanowiącej (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce),

  e) przypominają i dają przykład; zwracają uwagę, aby dzieci i młodzież często i regularnie myły ręce,

  f) unikają organizowania większych skupisk w jednym pomieszczeniu,

  g) wietrzą w czasie przerwy sale, w razie potrzeby także w czasie zajęć,

  h) nie organizują żadnych wyjść z dziećmi poza teren placówki.

 8. W przypadku niepokojących objawów instruktor zajęć/ pracownik GOK może dokonać pomiaru temperatury uczestnikowi zajęć i w przypadku wskazania wartości powyżej 37,2 st. C przerwać zajęcia i skierować uczestnika do izolatorium, jednocześnie zawiadamiając opiekunów dziecka i dyrektora GOK.

  9. Po zakończeniu zajęć w placówce pracownicy:

  a) wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia,

  b) wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,

  c) dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów.

 

§ 4.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w GOK w Chlewiskach, wypełniają wniosek/deklarację korzystania z zajęć w placówce - załącznik nr 1, podpisują oświadczenie określone w załączniku nr2, zapoznają się z klauzulą informacyjną – zał. nr3.

 2. Przekazują dyrektorowi lub instruktorowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne ze względu na istniejące zagrożenie epidemiologiczne.

 3. Nie posyłają dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie, w izolacji, jest poddany hospitalizacji lub prowadzone jest w stosunku do niego postępowanie epidemiologiczne.

 4. Przyprowadzają do placówki tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.

 6. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.

 7. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

 8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, nie przytulaniu się to innych dzieci i instruktora, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

 9. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 10. Bezwzględnie przy każdym wejściu do holu placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu w placówce oraz zakrywają usta i nos zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 11. Są zobowiązani do odbierania telefonów z placówki w sprawie dziecka, stosowania się do przekazanych zaleceń oraz podjęcia natychmiastowych działań.

§ 5.

 

PRACA PLACÓWKI W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 

  1. Szczegółową organizację funkcjonowania placówki określają „Wytyczne dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce opracowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  2. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego ogranicza się liczebności grup w zależności od wielkości sali , a minimalna przestrzeń do zajęć dla uczestników w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę (uczestników i nauczycieli).

  3. Uczestnik zajęć posiada własne przybory plastyczne/pismiennicze/ muzyczne, które w czasie zajęć mogą się znajdować tylko na jego stoliku. Wychowankowie nie mogą wymieniać się przyborami między sobą.

  4. Wychowanek nie może zabierać do świetlic GOK niepotrzebnych przedmiotów.

  5. Przyprowadzanie dzieci do placówki:

   a. tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do placówki i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce. Zaleca się, aby osoba. która przyprowadziła również odebrała dziecko,

   b. bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z holu placówki rodzic (opiekun) odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji, umieszczonej w widocznym miejscu w placówce,

   c. każdy rodzic powinien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki (lub zdezynfekować ręce),

   d. rodzice przyprowadzają dzieci na zajęcia 5 min. przed rozpoczęciem zajęć,

   e. pracownik GOK odpowiada za ilość osób przebywających w pomieszczeniu, dlatego kieruje dzieci do właściwej sali,

   6. Odbieranie dzieci z placówki:

   a. rodzic nie może oczekiwać na zakończenie zajęć w budynku placówki,

   b. rodzic wchodzi do holu placówki z założoną maseczką i dezynfekuje ręce,

   c. pracownik placówki odprowadza dziecko do rodzica.

   7. Pracownicy administracji placówki wypełniają swoje obowiązki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zgodnie z przyjętą procedurą, z uwzględnieniem:

   a. kontakt z sekretariatem możliwy pod nr tel. (48) 628 70 40 lub pod adresem email: gokchlewiska@interia.pl,

   b. w razie konieczności w sekretariacie placówki może przebywać jedna osoba oprócz pracownika sekretariatu, inni oczekują na zewnątrz zachowując między sobą odległość 2m.

   § 6.

 

  DODATKOWE ZASADY WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI ZAJĘĆ/WARSZTATÓW

INDYWIDUALNE LEKCJE GRY NA INSTRUMENCIE MUZYCZNYM:

1. Uczestnicy grają na własnych instrumentach, każdorazowo przyniesionych z domu – akordeon, gitara, wyjątek stanowią organy , które będą dezynfekowane po każdym uczestniku.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE:

 1. Uczestnicy otrzymują wydzielony komplet materiałów realizacyjnych, które po zakończonych zajęciach odkładane są w podpisanych pudełkach na minimum 5 dni.

 2. Nie ma możliwości wymieniania się narzędziami i przyborami do pracy, które po zakończeniu zajęć są odkładane  w jedno miejsce, dezynfekowane i przechowywane oddzielnie do następnych zajęć – 5 dni.

 3. Wykonane - zakończone prace są zabierane do domu lub oczekują do następnych zajęć w indywidualnych podpisanych pudełkach.

 4. Istnieje możliwość korzystania z własnych narzędzi i przyrządów przyniesionychi zabieranych bezpośrednio po zajęciach do domu.

 5. Organizacja zajęć ruchu amatorskiego w obiektach GOK/ swietlicach

  1.      Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego zajęcia grup ruchu amatorskiego- zespołów śpiewaczych odbywać się będą w dniach i godzinach uzgodnionych z instruktorem muzyki folkorystycznej, przy założeniu, że każdy zespół spotykać będzie się jeden raz w tygodniu i zobowiązany będzie do przestrzegania procedur obowiązujących w świetlicach oraz wypełnieniu oświadczenia członka zespołu ludowego.

§ 7.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

 

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci. Dalsze postępowanie następuje zgodnie z instrukcją i poleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szydłowcu.

 2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.

 3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby i inspekcje, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 4. Dyrektor sporządza listę osób, które w tym samym czasie przebywały z osobą podejrzaną o zakażenie.

 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczestnik zajęć z podejrzeniem choroby, zostaje poddane gruntownemu sprzątaniu oraz zostają zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

 6. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem i zachorowania na COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

  a. instruktor bezzwłocznie odizolowuje je do izolatorium,

  b. instruktor pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości,

  c. instruktor telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,

  d. dyrektor zawiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112,

  e. pracownicy placówki bezzwłocznie zawiadamiają rodziców o zaistniałej sytuacji.

 7. Podobne procedury stosuje się w stosunku do osoby/ członkiń zespołów ludowych.

   

  § 8.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

  2. Procedury obowiązują do odwołania.

  3. Procedury zostały uruchomione przez dyrektora po konsultacji z Organizatorem i PSSE w Szydłowcu.

Zał.nr1 do Procedur

 

....................................................

Imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie

Tel.................................................

e-mail.............................................

Wniosek
o wznowienie udziału dziecka w zajęciach stałych w GOK w Chlewiskach w okresie epidemii

W okresie epidemii placówka pełniąca opiekę nad dziećmi zobowiązana jest do przestrzegania reżimu sanitarnego ustalonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Oświadczam, że znam warunki pobytu rodzica i wychowanka na terenie GOK w czasie epidemii i wnioskuję o wznowienie udziału w zajęciach i przyjmuję wymienione zasady opieki nad moim dzieckiem w okresie epidemii:

Imię i nazwisko dziecka -

Nazwa zajęć -

 1. Chęć udziału w zajęciach mogą zgłaszać tylko rodzice tych dzieci, które uczęszczały na zajęcia organizowane przez GOK przed dniem 12 marca 2020 r. tylko na zajęcia, na które były zapisane.

 2. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia, u którego stwierdzi objawy chorobowe.

 3. Nie może brać udziału w zajęciach dziecko, które mieszka wspólnie z osobą chorą, przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 4. Nie może przyprowadzać i odbierać dziecka osoba z objawami choroby, przebywająca na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 5. Dziecko, u którego w czasie pobytu w GOK stwierdzono niepokojące objawy chorobowe, do czasu odebrania przez rodziców jest izolowane.

 6. Dziecko nie może przynosić żadnych zabawek i przedmiotów z domu, wyjątek stanowią przybory plastyczne , piśmiennicze, instrument muzyczny.

7. Osoby przyprowadzające/oczekujące/odbierające dzieci z placówki są zobowiązane do przestrzegania reżimu sanitarnego, w tym w szczególności:
osłaniania ust i nosa, zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych dzieci i osób przebywających w otoczeniu, dezynfekowania dłoni, noszenie jednorazowych rękawiczek ochronnych..................................................................

Data i podpis rodzica składającego oświadczenie

Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar temperatury ciała. W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców.

Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka przy wejściu do budynku GOK oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

.................................................................

Data i podpis rodzica składającego oświadczenie

 


Zgodnie z wytycznymi placówka pełniąca opiekę nad dzieckiem zobowiązana jest ustalić warunki szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych. Proszę o podanie danych do kontaktu w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Adres e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 .................................................................

Data i podpis rodzica składającego oświadczenie

 

Jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.................................................................

Data i podpis rodzica składającego oświadczenie

 

 

Zał. nr2 do Procedur

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO/ UCZESTNIKA ZAJĘĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHLEWISKA

dotyczące osoby uczestniczącej w zajęciach artystycznych i kulturowych organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach oraz w świetlicach GOK. Oświadczenie opracowano na podstawie rekomendacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku ze stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 obowiązującym na terenie Polski.

Imię i nazwisko  uczestnika zajęć : ………………………………………….

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego (tylko niepełnoletni uczestnicy): ………………………..

Oświadczam, że:

1. Zostałem zapoznany z obowiązującymi procedurami obowiązującymi na terenie budynku GOK/ świetlic, zobowiązuję się do ich przestrzegania, zapoznania z nimi dziecka oraz wyrażam zgodę na udział w zajęciach zgodnie z procedurami.

2. W ciągu ostatnich 14 dni dziecko nie było nadzorowi epidemiologicznemu (kwarantannie), jak również dziecko nie miało kontaktu z osobą poddaną nadzorowi epidemiologicznemu.

3. W ciągu ostatnich 14 dni dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 lub z osobą podejrzaną zakażeniem.

4. W ciągu ostatnich 14 dni dziecko nie wróciło z wyjazdu zagranicznego, jak również żadna z osób, z którą dziecko miało kontakt, nie wróciła z wyjazdu zagranicznego.

5. W ciągu ostatnich 14 dni nie występowały u dziecka objawy takie jak: gorączka, suchy kaszel, duszności lub inne wskazujące na chorobę zakaźną.

6. Zobowiązuję się do pilnego poinformowania GOK w przypadku wystąpienia zdarzeń lub powzięcia wiedzy o zdarzeniach opisanych w pkt. 1-4 niniejszego oświadczenia po terminie jego podpisania. Jestem świadomy/-a, że mogą mieć one wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, pracownikom, innym rodzicom dzieci uczęszczających na zajęcia.

7. Zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych regulacji GOK związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.

8. Rozumiem, że opuszczanie miejsca zamieszkania zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia wirusem SARS CoV-2. Jestem świadomy, że pomimo stosowania przez GOK szczególnych środków ochronnych (zaakceptowanych przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną), nie powoduje to całkowitego wyeliminowania ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2.

9. Będąc świadomym stanu epidemii COVID-19 obowiązującego na terenie Polski, wyrażam zgodę na udział dziecka w  zajęciach edukacyjnych, rozrywkowych itp. organizowanych przez GOK.

10. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i nie istnieją żadne przeciwskazania zdrowotne do uczęszczania mojego dziecka na zajęcia w GOK. Ponoszę pełną odpowiedzialność za niniejszą decyzję wyrażenia zgody na uczestnictwo w  zajęciach edukacyjnych itp.

11. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na podjęcie przyjętych przez placówkę wewnętrznych procedur bezpieczeństwa i odbioru dziecka z izolatki w najszybszym możliwym czasie (do 30 min).

12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w formularzu.

Jednocześnie zobowiązuję się:

1. Nie wchodzić do budynku w celu przyprowadzenia lub odbioru dziecka i inne.

2. Przyprowadzać do świetlic GOK tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych (kaszel, katar, podwyższona temperatura, biegunka, osłabienie, itp.) oraz nie przyprowadzać dziecka na zajęcia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie, izolacji lub jest objęty nadzorem epidemicznym.

3. Zobowiązuje się przestrzegać wszystkich regulaminów i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w GOK. Informujemy, że w placówce będą obowiązywać zasady reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i mogą być uaktualniane w każdej chwili.

Miejscowość,  …………………..                           data

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniej osoby

 

 

 

Zał. nr3 do Procedur

 

Klauzula informacyjna – zgoda na pomiar temperatury ciała uczestnika zajęć

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach, ul. Czachowskiego54/1, tel. 48 6287040, e- mail gokchlewiska@interia.pl, reprezentowany przez Dyrektor Teresę Marciniak.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e - mail: iodgok@chlewiska.pl

3. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych dziecka oraz jego rodziców/opiekunów prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego) w zw. z art. 30a oraz art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

4. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, realizacji zajęć specjalistycznych- artystycznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże ich brak będzie skutkował niemożliwością realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 4.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia obowiązywania stanu epidemii.

  8.Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

  9. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

  a. prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych,

  b. prawo do sprostowania danych,

  c. prawo do ograniczenia przetwarzania,

  d. prawo do wniesienia sprzeciwu.

  10. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 


Drodzy Czytelnicy!

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Chlewiskach oraz filia w Pawłowie wznawiają swoją działalność od 5 maja w ograniczonym zakresie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich korzystających prosimy o przestrzeganie następujących procedur w czasie epidemii COVID- 19:

 

 1. Użytkownicy Biblioteki mogą korzystać wyłącznie z wypożyczalni dla dorosłych oraz wypożyczalni dla dzieci (czytelnia, korzystanie z internetu oraz wszelkie imprezy kulturalne zostają zawieszone do odwołania).

 2. Wypożyczalnia w Chlewiskach będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 15:00, w Pawłowie w godz. 13.00-15.00.

 3. Obsługa czytelników odbywać się będzie w holu z poziomu drzwi wejściowych do Biblioteki.

 4. Użytkownicy Biblioteki mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek czy przyłbicy oraz noszenia rękawic ochronnych.

 5. Użytkownicy Biblioteki po wejściu do budynku zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem znajdującym się na stoliku w „strefie czytelnika”.

 6. Liczba użytkowników w budynku:

  a) wypożyczalnia dla dorosłych – maksymalnie 1 osoba,

  b) wypożyczalnia dla dzieci – maksymalnie 2 osoby (dziecko wraz z rodzicem/opiekunem).

 7. Pozostali użytkownicy oczekują na zewnątrz lub na korytarzu z zachowaniem bezpiecznej odległości – 2 m.

 8. Użytkownicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru, czasopism czy katalogu kartkowego. Książki podaje bibliotekarz.

 9. Zwracane książki zostaną poddane 3-dniowej kwarantannie, w tym czasie nie będzie możliwości ich wypożyczania oraz rezerwowania.

 10. Egzemplarzy zwracanych do Biblioteki nie wolno samodzielnie dezynfekować.

 11. Aby zapewnić sprawną obsługę, zaleca się szybki, przemyślany wybór książek. Polecamy dokonywanie rezerwacji telefonicznych wybranych pozycji książkowych – Chlewiska 48 6287040), Pawłów 48 617 66 25.


WYSTAWA ,, KAROL WOJTYŁA. NARODZINY'' W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W CHLEWISKACH

 

18 maja obchodziliśmy stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II. Specjalnie z tak wielkiej i niepowtarzalnej okazji dla uczczenia 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły/ Jana Pawa II warszawskie Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało wystawę poświęconą życiu papieża, którą udostępniło instytucjom kultury w formie zamkniętego pliku pdf .

,, Karol Wojtyła. Narodziny'' jest biograficzną wystawą, składającą się z 10 kolorowych plansz zawierających teksty i 47 fotografii związanych z osobą Jana Pawła II.

Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II przygotował ekspozycję, upamiętniającą setną rocznicę urodzin papieża , która będzie udostępniana zwiedzającym w ośrodku kultury codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 przez okres sześciu miesięcy.

Wystawa skierowana jest do szerokiej publiczności- tych, którzy pamiętają papieża , jak również do dzieci i młodzieży. Celem ekspozycji jest przypomnienie postaci Ojca Świętego, pokazanie korzeni Jana Pawła II oraz bogactwa jego życia, osobowości i myślenia. Wystawa zabiera zwiedzających w podróż po przełomowych momentach życia naszego rodaka. Prezentuje Karola Wojtyłę jako studenta, robotnika, kapłana, duszpasterza, naukowca i na koniec papieża. Śledząc kolejne plansze wystawy, witamy nowego papieża na balkonie Bazyliki św. Piotra, przyglądamy się jego posłudze w czasie pontyfikatu, w końcu towarzyszymy mu w chorobie i ostatnich chwilach.

Pokaz został dodatkowo wzbogacony o prezentację książek w formie fotokroniki, które obrazują najważniejsze wydarzenia z życia papieża ( kolekcja własna z GOK).

Wystawa została przygotowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie i od początku czerwca można ją oglądać w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach, ul. Czachowskiego 54/1. Serdecznie zapraszamy!

Pracownicy GOK przyłączają się do akcji szycia maseczek

Ośrodki kultury z powodu koronawirusa w dużym stopniu zawiesiły działalność. Niemożliwym stało się organizowanie imprez czy zajęć cyklicznych. W trudnych miesiącach epidemii instytucje kultury zmieniły swoje oblicze ipodjęły się szycia bawełnianych maseczek ochronnych, które na skutek pandemii stały się artykułem pierwszej potrzeby.

Do akcji szycia maseczek na potrzeby Gminy Chlewiska dołączyły gminne placówki kultury, których działalność statutowa została wcześniej zawieszona do odwołania. Pracownicy ośrodka szyją maseczki ochronne wielokrotnego użytku z bawełny, które zostają przekazywane do dyspozycji Urzędu Gminy , a potem rozdawane mieszkańcom. W akcję szycia maseczek włączyły się też aktywnie Koła Gospodyń Wiejskich działające przy świetlicach GOK - ,, Super Babki'' ze Skłobów, KGW z Pawłowa oraz z zespół ludowy ,, Cymbrzanki'' z Huty.
Feryjne atrakcje  w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach

Ferie to doskonały czas na wspólną zabawę i odpoczynek. Aktywnie spędzone ferie zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach nie pozwoliły na nudę. Chociaż zabrakło śniegu i mrozu, to organizatorzy zapewnili ciekawą i zróżnicowaną ofertę, którą skierowali do szerokiej grupy odbiorców. Zajęcia zostały tak zaplanowane, aby bez względu na wiek i płeć każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie i w sposób miły oraz atrakcyjny spędzić wolny czas. A chętnych nie brakowało….

Ferie rozpoczęto od przypomnienia uczestnikom zajęć świetlicowych  regulaminu oraz zasad zdrowego i bezpiecznego wypoczynku bez używek. Przeprowadzono pogadanki na temat profilaktyki uzależnień oraz  konkursy  tematyczne. W programie codziennych zajęć świetlicowych  była papieroplastyka, kolorowa masa solna, origami, decoupage, zajęcia rytmiczne dla najmłodszych, gry i zabawy świetlicowe oraz zajęcia biblioteczne- konkretyzacja rysunkowa do przeczytanej bajki i wykonywanie zakładek do książki. Miłośnicy szachów rywalizowali  w Feryjnym Turnieju Szachowym. Zawody prowadził i sędziował p. Marian Frąk z Szydłowca, który zadbał razem z organizatrami o nagrody dla uczestników. Turniej miał charakter międzygminny; zawodnicy reprezentowali 3 gminy: Chlewiska, Jastrząb i Szydłowiec. Pierwsze miejsce zajął Michał Orlicki    ( Jastrząb), natomiast zawodnik z gminy Chlewiska- Szymon Żurek wywalczył II miejsce.

W pierwszym tygodniu ferii instruktorki GOK zorganizowały dodatkowo wyjazd do kina ,, Helios’’ w Radomiu na film dla dzieci  ,, Gang zwierzaków’’. Dopełnieniem dnia był oczywiście McDonald’s. Oprócz tych atrakcji świetlice organizowały spotkania karnawałowe z udziałem dzieci czy dorosłych. W świetlicach GOK, tj. w Chlewiskach, w Woli Zagrodniej najmłodszych zabawiali animatorzy, którzy przygotowali różne atrakcje dla dzieci. Było malowanie buziek, skręcanie balonów, przeprowadzono liczne konkursy. Karnawałowe spotkania odbywały się również w pozostałych świetlicach.

Drugi tydzień upłynął także bardzo intensywnie. Dzieci nie mogły narzekać na nudę. Były zajęcia wynikające z planów pracy  w poszczególnych świetlicach, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.  Największą popularność miał jednak wyjazd do Parku Trampolin Jump World w Radomiu. Uczestnicy wycieczki skorzystali z szeregu atrakcji tj. ścieżek akrobatycznych, trampolin sportowych oraz basenów wypełnionych gąbkami. Pobyt w JumpWorld sprzyjał wyrabianiu nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijaniu zainteresowania sportem, a przede wszystkim uświadomił dzieciom i młodzieży, iż skoki na trampolinie to nie tylko wspaniała zabawa, ale również doskonałe ćwiczenie poprawiające kondycję. Dodatkową atrakcją dla dzieci była wizyta w  Manufakturze słodyczy- ,, Sama słodycz’’, gdzie uczestnicy wycieczki mieli możliwość obserwowania procesu powstawania słodkości, a na zakończenie warsztatów sami również spróbowali swoich sił i ręcznie wykonywali  własne lizaki. Było słodko, wesoło i kolorowo. Na koniec spotkania dzieci zostały nagrodzone lizakami za udział w konkursach, a ponadto wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali po torebce cukierków. I ten wyjazd należy zaliczyć do bardzo udanych. Odbył się on dzięki współfinansowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chlewiskach, za co organizatorzy wycieczki wraz z dziećmi serdecznie dziękują. Łącznie z wyjazdów do Radomia skorzystało 165 dzieci.

Dużą popularnością w świetlicach GOK  cieszą się wśród dzieci warsztaty kulinarne  . W okresie ferii każda ze świetlic organizowała takie warsztaty. W ,,tłusty czwartek’’ w Domu Kultury w Chlewiskach panie z ,, Klubu Seniora’’ pomagały dzieciom w pieczeniu pączków i faworków, natomiast w Hucie w zajęciach kulinarnych z dziećmi brały udział członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. Na zakończenie zimowego odpoczynku odbyły się w GOK w Chlewiskach rozgrywki  w tenisa stołowego. Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami i statuetkami.

Ferie zimowe już za nami, ale miłe wspomnienia wciąż trwają. Wspólnie spędzony czas na pewno długo pozostanie w pamięci uczestników ferii zimowych 2020 roku.

  

SPOTKANIE NOWOROCZNE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W CHLEWISKACH

 

Polska tradycja ludowa głosi, że od Nowego Roku aż do ostatkowego wtorku trwa czas kolędowania, zapustów – czas karnawału. Jest to także piękny i uroczysty czas spotkań noworocznych.

Tradycyjnie, jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach zaprosił władze samorządowe gminy, sołtysów, działaczy kultury do wspólnego spotkania noworocznego, które odbyło się w świetlicy w Pawłowie 25.01.2020 r. Wśród przybyłych na imprezę obecni byli m.in.: wójt gminy Waldemar Sowiński, sekretarz Grzegorz Hylicki, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gnat z radnymi gminnymi, proboszcz parafii Pawłów ks. Krzysztof Kosecki, sołtysi z terenu gminy, emerytowany przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Delegatura w Radomiu p. Adolf Krzemiński, gminne zespoły folklorystyczne , międzygminne stowarzyszenie edukacyjno- folklorystyczne ,, Wrzos'', przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości przez dyrektor GOK oraz wójta gminy Waldemara Sowińskiego, który podziękował radnym, sołtysom za dobrą współpracę, a działaczom kultury, którzy swoimi działaniami, postawami i talentami w sposób szczególny przyczynili się do promocji gminy Chlewiska za kultywowanie lokalnych tradycji.

Podsumowując miniony 2019 rok, wójt gminy Chlewiska przybliżył obecnym gościom najważniejsze wydarzenia i przedsięwzięcia, które udało się zrealizować przez gminę. Podziękował także za współpracę wszystkim osobom, które poprzez swoją ciężką pracę przyczyniły się do osiągnięcia dobrych wyników roku 2019, życząc aby 2020 rok był równie udany i owocny.

W kolejnej części uroczystości organizatorzy zaprosili na scenę kierowników zespołów ludowych, aby wręczyć im podziękowania i upominki. Słowa uznania skierowano również do Kół Gospodyń Wiejskich, a w szczególności do Koła Gospodyń ,, Super Babki'' ze Skłobów, które dwukrotnie w konkursie organizowanym przez Muzeum Wsi Radomskiej na ,, Najlepszą potrawę ziemniaczaną'' zostało nagrodzone. W 2018 r. Karol Okrasa docenił skłobskie guldy, przyznając im I miejsce, a w ubiegłym roku barabony zajęły III miejsce. Podziękowano również KGW z Załawy, których rodzime produkty promują naszą gminę. I tak trepy po załawsku zostały wpisane w 2019 r. na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto p. Anna Białek - przewodnicząca KGW w Załawie została wybrana ,, Gospodynią Roku ''w powiecie szydłowieckim w akcji ,, Mistrzowie Agro''. O swoim o popisowym daniu z Załawy, czyli trepach opowiadała podczas nagrania filmu ,, Zasmakuj tradycji'' .

Spotkanie noworoczne miało wyjątkowo barwny charakter, bowiem każdy z zespołów wystąpił w swym tradycyjnym stroju, śpiewając dawne kolędy i pieśni ludowe.

Na zakończenie występów wszyscy zostali zaproszeni na tradycyjny, regionalny poczęstunek.

Impreza minęła miłej, radosnej atmosferze noworocznej.

  

XXVIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W GMINIE CHLEWISKA

 

W niedzielę 12 stycznia  2020 roku w gminie Chlewiska po raz 28. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dziesięciu wolontariuszy od samego rana zbierało pieniądze do tradycyjnych puszek. 28. finał zakończył się pełnym sukcesem. Udało się poprawić rekordowe osiągnięcie z ubiegłego roku! Zebrano 7551,68 groszy. Do akcji włączyły się również gminne szkoły. I tak Szkoła Podstawowa w Chlewiskach zebrała 544,50, Szkoła Podstawowa w Budkach- 210 zł, Szkoła Podstawowa w Pawłowie- 100,44. Łączna kwota zebranych pieniędzy na terenie gminy Chlewiska- 8406,62 została przekazana do sztabu WOŚP w Szydłowcu.

Zebrane pieniądze mają być przeznaczone na "polepszenie standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej". Organizatorzy- Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach dziękują za hojne serca.

 


 

IV GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK- CHLEWISKA 2020

Poznanie bogatej polskiej tradycji kolędowania, jak również uwrażliwianie na jej piękno jest jednym z głównych celów Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Chcąc dzielić się radością, jaką niesie śpiew bożonarodzeniowych pieśni, Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach zorganizował przy współpracy z placówkami oświatowymi IV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek.

Za nami kolejna  edycja Gminnego Przeglądu  Kolęd i Pastorałek – Chlewiska 2020, która odbyła się 10 stycznia 2020r. Wydarzenie organizowane przez Gminny  Ośrodek Kultury w Chlewiskach   już na stałe wpisało się w kalendarz styczniowych imprez kulturalnych, mających miejsce na terenie gminy. O tym, że Przegląd Kolęd i Pastorałek  cieszy się  popularnością, świadczy rosnąca z roku na rok ilość biorących udział w przesłuchaniach. Uczestnicy występowali w 3 grupach wiekowych oraz w dwóch kategoriach, tj. soliści i zespoły.

Przegląd rozpoczęła dyrektor GOK, która serdecznie powitała wójta gminy Chlewiska Waldemara Sowińskiego, nauczycieli – opiekunów uczniów oraz  uczestników przeglądu. Następnie głos zabrał wójt gminy, przyznając m.in., że wyjątkowo lubi słuchać kolęd w wykonaniu dzieci, które za każdym razem  urzekają  swoim talentem.

Do tegorocznej edycji przystąpiło 66 wykonawców z gminnych  szkół podstawowych, Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach, uczestników zajęć muzycznych w Domu Kultury w Chlewiskach i świetlicy w Ostałówku.

Podczas przesłuchań wykonawcy prezentowali interesujące aranżacje  kolęd i pastorałek oraz piosenek bożonarodzeniowych. Imprezę prowadziła p. Kazimiera Nowakowska, która nie szczędziła ciepłych słów do wykonawców, zachęcając do śpiewu.

Przesłuchania rozpoczęła pastorałką instruktor GOK- p. Katarzyna Wiśniewska, która  przepięknym śpiewem wprowadziła zebranych w nastrój imprezy. Piękna forma  pastorałki stanowiła swoistą perłę łączącą pokolenia. Następnie swoje umiejętności wokalne zaprezentowali najmłodsi z Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach, po czym w dalszej kolejności występowali uczestnicy z poszczególnych szkół. Każdy z wykonawców otrzymał drobny upominek, dyplom za udział, a szkoły podziękowania i statuetki. Po uczcie duchowej gospodarze zadbali o słodki poczęstunek.

Organizatorzy gratulują wszystkim uczestnikom IV Przeglądu Kolęd i Pastorałek i dziękują za kultywowanie jednego z najpiękniejszych polskich zwyczjów, przywołanie świątecznej atmosfery oraz dostarczenie pozytywnych emocji. Dzięki wykonawcom i słuchaczom styczniowe kolędowanie stało się żywą tradycją Chlewisk. Dziękujemy opiekunom uczestników za ich muzyczne pasje i włożoną pracę.