1

Promo 1

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
Muzeum Techniki

2

Pałac Odrowążów

3

Zabytkowy Kościół z 1121r.

4

Zabytkowy zegar z 1902r.

Serdecznie witamy

W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu
uzyskania pomocy, prosimy o kontakt.

 

Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska


dane kontaktoweGminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach

tel: 486287040

Dyrektor: Teresa Marciniak

http://www.chlewiska.pl/podstrona_gminny_osrodek_kultury.html
https://www.facebook.com/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Chlewiskach

Chlewiska, dn. 25.05.2018r.

Klauzula informacyjna dla klientów

Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury  w Chlewiskach, reprezentowane przez Dyrektora GOK
  z siedzibą w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego 54/1, nr tel. 048 628 70 40, adres e-mail: gokchlewiska@interia.pl,
 • w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Pani Agnieszka Radtke, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iodgok@chlewiska.pl ,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z realizacją zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej( tekst jedn. Dz.U. Z 28 kwietnia 2017 r. poz. 862) oraz w innych regulacjach,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych wynikających wprost z przepisów jest obligatoryjne. W przypadku, gdy w danych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

Klauzula informacyjna dla uczestników zajęć, rodziców/opiekunów prawnych, uczestników wszystkich wydarzeń organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury  w Chlewiskach, reprezentowane przez Dyrektora GOK z siedzibą w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego 54/1, nr tel. 048 628 70 40, adres e-mail: gokchlewiska@interia.pl,
 • w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Pani Agnieszka Radtke, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iodgok@chlewiska.pl
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dzieci przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki , tj.w celu realizacji zadań statutowych( m.in. organizacja warsztatów edukacyjnych, zajęć, konkursów, a także organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno-promocyjnych dotyczących Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach itp. ) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z realizacją zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej( tekst jedn. Dz.U. Z 28 kwietnia 2017 r. poz. 862) oraz w innych regulacjach,
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dzieci przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych wynikających wprost z przepisów jest obligatoryjne. W przypadku, gdy w danych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

Bezpieczeństwo epidemiczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku ogłoszono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020r. do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
W okresie, o którym mowa wyżej ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia działalności m.in. związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami; twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki; związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej oraz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.
W okresie, o którym mowa wyżej zakazuje się organizowania zgromadzeń.

W związku z koniecznością przerwania łańcucha transmisji koronawirusa podjęto zatem decyzję o zamknięciu wszystkich instytucji kultury oraz bibliotek do odwołania. Biblioteki od 13 marca nie mogą prowadzić czytelń oraz wypożyczalni, w tym przyjmować wypożyczonych egzemplarzy.

Należy także przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa:

 • prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
 • unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
 • zachowanie bezpiecznej odległości (od 1 do 2 metrów) od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa chusteczką jednorazową, jeśli kicha się lub kaszle, a następnie wyrzucanie takiej chusteczki,
 • zwrócenie się o pomoc medyczną (najpierw telefonicznie) w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu).


Informacja publiczna o otrzymanych darowiznach za rok 2019

 

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach art. 18 ust. 1e pkt 2 Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 288, ze zmianami), Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach z siedzibą przy ul. Czachowskiego 54/1 udostępnia informacje o otrzymanych darowiznach w roku podatkowym od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Ogólna kwota otrzymanych darowizn w 2019 roku to: 21100,00(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto złotych 00/100).

Pozyskane środki w całości zostały przeznaczone na cele statutowe związane z upowszechnianiem kultury.


Feryjne atrakcje  w Gminnym Ośrodku Kultury  w Chlewiskach

Ferie to doskonały czas na wspólną zabawę i odpoczynek. Aktywnie spędzone ferie zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach nie pozwoliły na nudę. Chociaż zabrakło śniegu i mrozu, to organizatorzy zapewnili ciekawą i zróżnicowaną ofertę, którą skierowali do szerokiej grupy odbiorców. Zajęcia zostały tak zaplanowane, aby bez względu na wiek i płeć każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie i w sposób miły oraz atrakcyjny spędzić wolny czas.

Ferie rozpoczęto od przypomnienia uczestnikom zajęć świetlicowych  regulaminu oraz zasad zdrowego i bezpiecznego wypoczynku bez używek. Przeprowadzono pogadanki na temat profilaktyki uzależnień oraz  konkursy  tematyczne. W programie codziennych zajęć świetlicowych  była papieroplastyka, kolorowa masa solna, origami, decoupage, zajęcia rytmiczne dla najmłodszych, gry i zabawy świetlicowe oraz zajęcia biblioteczne- konkretyzacja rysunkowa do przeczytanej bajki i wykonywanie zakładek do książki. Miłośnicy szachów rywalizowali  w Feryjnym Turnieju Szachowym. Zawody prowadził i sędziował p. Marian Frąk z Szydłowca, który zadbał razem z organizatrami o nagrody dla uczestników. Turniej miał charakter międzygminny; zawodnicy reprezentowali 3 gminy: Chlewiska, Jastrząb i Szydłowiec. Pierwsze miejsce zajął Michał Orlicki    ( Jastrząb), natomiast zawodnik z gminy Chlewiska- Szymon Żurek wywalczył II miejsce.

W pierwszym tygodniu ferii instruktorki GOK zorganizowały dodatkowo wyjazd do kina ,, Helios’’ w Radomiu na film dla dzieci  ,, Gang zwierzaków’’. Dopełnieniem dnia był oczywiście McDonald’s. Oprócz tych atrakcji świetlice organizowały spotkania karnawałowe z udziałem dzieci czy dorosłych. W świetlicach GOK, tj. w Chlewiskach, w Woli Zagrodniej najmłodszych zabawiali animatorzy, którzy przygotowali różne atrakcje dla dzieci. Było malowanie buziek, skręcanie balonów, przeprowadzono liczne konkursy. Karnawałowe spotkania odbywały się również w pozostałych świetlicach.

Drugi tydzień upłynął także bardzo intensywnie. Dzieci nie mogły narzekać na nudę. Były zajęcia wynikające z planów pracy  w poszczególnych świetlicach, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.  Największą popularność miał jednak wyjazd do Parku Trampolin Jump World w Radomiu. Uczestnicy wycieczki skorzystali z szeregu atrakcji tj. ścieżek akrobatycznych, trampolin sportowych oraz basenów wypełnionych gąbkami. Pobyt w JumpWorld sprzyjał wyrabianiu nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijaniu zainteresowania sportem, a przede wszystkim uświadomił dzieciom i młodzieży, iż skoki na trampolinie to nie tylko wspaniała zabawa, ale również doskonałe ćwiczenie poprawiające kondycję. Dodatkową atrakcją dla dzieci była wizyta w  Manufakturze słodyczy- ,, Sama słodycz’’, gdzie uczestnicy wycieczki mieli możliwość obserwowania procesu powstawania słodkości, a na zakończenie warsztatów sami również spróbowali swoich sił i ręcznie wykonywali  własne lizaki. Było słodko, wesoło i kolorowo. Na koniec spotkania dzieci zostały nagrodzone lizakami za udział w konkursach, a ponadto wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali po torebce cukierków. I ten wyjazd należy zaliczyć do bardzo udanych. Odbył się on dzięki współfinansowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chlewiskach, za co organizatorzy wycieczki wraz z dziećmi serdecznie dziękują. Łącznie z wyjazdów do Radomia skorzystało 165 dzieci.

Dużą popularnością w świetlicach GOK  cieszą się wśród dzieci warsztaty kulinarne  . W okresie ferii każda ze świetlic organizowała takie warsztaty. W ,,tłusty czwartek’’ w Domu Kultury w Chlewiskach panie z ,, Klubu Seniora’’ pomagały dzieciom w pieczeniu pączków i faworków, natomiast w Hucie w zajęciach kulinarnych z dziećmi brały udział członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. Na zakończenie zimowego odpoczynku odbyły się w GOK w Chlewiskach rozgrywki  w tenisa stołowego. Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami i statuetkami.

Ferie zimowe już za nami, ale miłe wspomnienia wciąż trwają. Wspólnie spędzony czas na pewno długo pozostanie w pamięci uczestników ferii zimowych 2020 roku.Spotkanie noworoczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach

Polska tradycja ludowa głosi, że od Nowego Roku aż do ostatkowego wtorku trwa czas kolędowania, zapustów – czas karnawału. Jest to także piękny i uroczysty czas spotkań noworocznych.

Tradycyjnie, jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach zaprosił władze samorządowe gminy, sołtysów, działaczy kultury do wspólnego spotkania noworocznego, które odbyło się w świetlicy w Pawłowie 25.01.2020 r. Wśród przybyłych na imprezę obecni byli m.in.: wójt gminy Waldemar Sowiński, sekretarz Grzegorz Hylicki, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gnat z radnymi gminnymi, proboszcz parafii Pawłów ks. Krzysztof Kosecki, sołtysi z terenu gminy, emerytowany przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Delegatura w Radomiu p. Adolf Krzemiński, gminne zespoły folklorystyczne , międzygminne stowarzyszenie edukacyjno- folklorystyczne ,, Wrzos'', przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości przez dyrektor GOK oraz wójta gminy Waldemara Sowińskiego, który podziękował radnym, sołtysom za dobrą współpracę, a działaczom kultury, którzy swoimi działaniami, postawami i talentami w sposób szczególny przyczynili się do promocji gminy Chlewiska za kultywowanie lokalnych tradycji.

Podsumowując miniony 2019 rok, wójt gminy Chlewiska przybliżył obecnym gościom najważniejsze wydarzenia i przedsięwzięcia, które udało się zrealizować przez gminę. Podziękował także za współpracę wszystkim osobom, które poprzez swoją ciężką pracę przyczyniły się do osiągnięcia dobrych wyników roku 2019, życząc aby 2020 rok był równie udany i owocny.

W kolejnej części uroczystości organizatorzy zaprosili na scenę kierowników zespołów ludowych, aby wręczyć im podziękowania i upominki. Słowa uznania skierowano również do Kół Gospodyń Wiejskich, a w szczególności do Koła Gospodyń ,, Super Babki'' ze Skłobów, które dwukrotnie w konkursie organizowanym przez Muzeum Wsi Radomskiej na ,, Najlepszą potrawę ziemniaczaną'' zostało nagrodzone. W 2018 r. Karol Okrasa docenił skłobskie guldy, przyznając im I miejsce, a w ubiegłym roku barabony zajęły III miejsce. Podziękowano również KGW z Załawy, których rodzime produkty promują naszą gminę. I tak trepy po załawsku zostały wpisane w 2019 r. na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto p. Anna Białek - przewodnicząca KGW w Załawie została wybrana ,, Gospodynią Roku ''w powiecie szydłowieckim w akcji ,, Mistrzowie Agro''. O swoim o popisowym daniu z Załawy, czyli trepach opowiadała podczas nagrania filmu ,, Zasmakuj tradycji'' .Spotkanie noworoczne miało wyjątkowo barwny charakter, bowiem każdy z zespołów wystąpił w swym tradycyjnym stroju, śpiewając dawne kolędy i pieśni ludowe.Na zakończenie występów wszyscy zostali zaproszeni na tradycyjny, regionalny poczęstunek.Impreza minęła miłej, radosnej atmosferze noworocznej.

 XXVIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W GMINIE CHLEWISKA

W niedzielę 12 stycznia  2020 roku w gminie Chlewiska po raz 28. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dziesięciu wolontariuszy od samego rana zbierało pieniądze do tradycyjnych puszek. 28. finał zakończył się pełnym sukcesem. Udało się poprawić rekordowe osiągnięcie z ubiegłego roku! Zebrano 7551,68. Do akcji włączyły się również gminne szkoły. I tak Szkoła Podstawowa w Chlewiskach zebrała 544,50, Szkoła Podstawowa w Budkach- 210 zł, Szkoła Podstawowa w Pawłowie- 100,44. Łączna kwota zebranych pieniędzy na terenie gminy Chlewiska- 8406,62 została przekazana do sztabu WOŚP w Szydłowcu.

Zebrane pieniądze mają być przeznaczone na "polepszenie standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej". Organizatorzy- Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach dziękują za hojne serca.

 

IV GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK- CHLEWISKA 2020

Poznanie bogatej polskiej tradycji kolędowania, jak również uwrażliwianie na jej piękno jest jednym z głównych celów Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Chcąc dzielić się radością, jaką niesie śpiew bożonarodzeniowych pieśni, Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach zorganizował przy współpracy z placówkami oświatowymi IV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek.

Za nami kolejna  edycja Gminnego Przeglądu  Kolęd i Pastorałek – Chlewiska 2020, która odbyła się 10 stycznia 2020r. Wydarzenie organizowane przez Gminny  Ośrodek Kultury w Chlewiskach   już na stałe wpisało się w kalendarz styczniowych imprez kulturalnych, mających miejsce na terenie gminy. O tym, że Przegląd Kolęd i Pastorałek  cieszy się  popularnością, świadczy rosnąca z roku na rok ilość biorących udział w przesłuchaniach. Uczestnicy występowali w 3 grupach wiekowych oraz w dwóch kategoriach, tj. soliści i zespoły.

Przegląd rozpoczęła dyrektor GOK, która serdecznie powitała wójta gminy Chlewiska Waldemara Sowińskiego, nauczycieli – opiekunów uczniów oraz  uczestników przeglądu. Następnie głos zabrał wójt gminy, przyznając m.in., że wyjątkowo lubi słuchać kolęd w wykonaniu dzieci, które za każdym razem  urzekają  swoim talentem.

Do tegorocznej edycji przystąpiło 66 wykonawców z gminnych  szkół podstawowych, Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach, uczestników zajęć muzycznych w Domu Kultury w Chlewiskach i świetlicy w Ostałówku.

Podczas przesłuchań wykonawcy prezentowali interesujące aranżacje  kolęd i pastorałek oraz piosenek bożonarodzeniowych. Imprezę prowadziła p. Kazimiera Nowakowska, która nie szczędziła ciepłych słów do wykonawców, zachęcając do śpiewu.

Przesłuchania rozpoczęła  instruktor GOK- p. Katarzyna Wiśniewska, która  przepięknym śpiewem wprowadziła zebranych w nastrój imprezy. Piękna forma kolędy stanowiła swoistą perłę łączącą pokolenia. Następnie swoje umiejętności wokalne zaprezentowali najmłodsi z Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach, po czym w dalszej kolejności występowali uczestnicy z poszczególnych szkół. Każdy z wykonawców otrzymał drobny upominek, dyplom za udział, a szkoły podziękowania i statuetki. Po uczcie duchowej gospodarze zadbali o słodki poczęstunek.

Organizatorzy gratulują wszystkim uczestnikom IV Przeglądu Kolęd i Pastorałek i dziękują za kultywowanie jednego z najpiękniejszych polskich zwyczjów, przywołanie świątecznej atmosfery oraz dostarczenie pozytywnych emocji. Dzięki wykonawcom i słuchaczom styczniowe kolędowanie stało się żywą tradycją Chlewisk. Dziękujemy opiekunom uczestników za ich muzyczne pasje i włożoną pracę.

.MIKOŁAJKI W GOK W CHLEWISKACH

 

Dnia 06.12.2019 r. odbyła się wycieczka do kina ,, Helios'' w Radomiu na film pt. ,, Kraina Lodu 2''. Do kina pojechało 99 osób z 8 świetlic GOK, w tym po jednym opiekunie- instruktorze kulturalno-oświatowym.

W kinie dzieci skorzystały z różnych atrakcji, m.in. było spotkanie z Mikołajem, brały udział w konkursach mikołajkowych, z zainteresowaniem obejrzały film. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci był MCDonald's, gdzie wszyscy radośnie spędzili piątkowy wieczór.

Uczestnicy wycieczki wraz z pracownikami dziękują Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chlewiskach za dofinansowanie do wyjazdu do kina.

Dzieci, które nie brały udziału w wycieczce do kina , m.in. ze świetlicy w Stefankowie miały zorganizowane spotkanie z Mikołajem przez instruktorkę świetlicy GOK, jednoczesnie sołtys wsi Stefanków, p. Annę Przygodzką. W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy Chlewiska -Waldemar Sowiński, radny gminny- Roman Przygodzki , rodzice z dziećmi.

Ten wspólny mikołajkowy wieczór upłynął w bardzo miłej atmosferze przy poczęstunku przygotowanym przez instruktorkę. Pani sołtys Anna Przygodzka dziękuje za pomoc wszystkim sponsorom, dzięki wsparciu których udało się zorganizować to spotkanie oraz przygotować paczki dla dzieci.

  

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA W BIBLIOTECE W CHLEWISKACH

25 listopada swoje święto obchodził najlepszy przyjaciel maluchów i najmilsza przytulanka przy zasypianiu – ,,Pluszowy Miś''. Z tej okazji Gminną Bibliotekę Publiczną w Chlewiskach odwiedziły dzieci z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Cukrówce wraz ze swoimi ulubionymi misiami. Imprezę przygotowały bibliotekarki i instruktorki kulturalno- oświatowe.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przedszkolaków, po czym każdy z nich zaprezentował swoją maskotkę. Kolejnym punktem imprezy były konkursy literackie związane z postacią misia. Za udział każde dziecko otrzymywało słodką nagrodę. Dobrą zabawą dla najmłodszych były przygotowane przez panie bibliotekarki zabawy ruchowe, podczas których dzieci tańczyły ze swoimi ulubieńcami w rytm piosenek o misiach. Na koniec spotkania przedszkolaki wzięły udział w konkursach z miodem, jako że ,, miodek misie lubią najbardziej''. Nagrodą za aktywność dzieci były ciasteczka ,, Lubisie'' oraz kolorowanki z bohaterem dnia.

Mamy nadzieję, że tego dnia nikt się u nas nie nudził i juz dziś zapraszamy na kolejne święto "Pluszowego Misia" w przyszłym roku.

 

Spotkanie autorskie w GBP w Chlewiskach

25 października uczniowie ze starszych klas Szkoły Podstawowej w Chlewiskach wraz z opiekunami uczestniczyli w spotkaniu autorskim z panią Marią Erbel- pisarką, autorką powieści sensacyjno- obyczajowych. Organizatorem spotkania była bibliotekarka p. Barbara Gawin z Gminnej Biblioteki Publicznej w Chlewiskach.

Pani Maria Erbel pochodzi z Chlewisk, w Szydłowcu ukończyła szkołę średnią, następnie podjęła studnia medyczne. Z wykształcenia jest lekarzem, a z pasji pisarką, autorką książek: ,, Nairobi- Obsesja'', ,, Pamiętnik Debory'', ,, Macho w cieniu ducha'' czy ,, Powiązania'' oraz innych. Obecnie mieszka i pracuje oraz tworzy w Zapolicach.

Podczas spotkania z młodzieżą pisarka opowiadała o swoich książkach, inspiracjach do tworzenia ich fabuły. Uczniowie bardzo chętnie zadawali pytania dotyczące warsztatu pisarskiego pani Marii oraz jej pasji.

Na zakończenie spotkania można było kupić książki, otrzymać autograf oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie. Sptkanie przebiegło w miłej atmosferze, wzbudziło duże zainteresowanie i zachęciło czytelników do sięgnięcia po książki pani Marii Erbel.

Książki autorstwa p. Marii Erbel zyskują wciąż nowych czytelników, są dostępne również w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chlewiskach, do której serdecznie zapraszamy.30-lecie zespołu śpiewaczego ,, Pawłowianki''

Ludowy zespół śpiewaczy  ,, Pawlowianki’’ świętował jubileusz 30 lat działalności. Na urodzinowym przyjęciu nie zabrakło gości, zespołów śpiewaczych i gorących życzeń.

19 października zespół śpiewaczy "Pawłowianki" obchodził 30- lecie działalności artystycznej. W tym ważnym dniu odbyła się miła uroczystość poprzedzona mszą św. w intencji członkiń zespołu. Były życzenia, kwiaty, prezenty, ciepłe słowa i rodzinna atmosfera. Swoją obecnością zaszczycili m.in wójt Gminy Chlewiska- Waldemar Sowiński z małżonką, wicestarosta szydłowiecki - Anita Gołosz , członek Rady Powiatu - Krzysztof Rejczak, dyrektor GOK- Teresa Marciniak, regionaliści ziemi radomskiej - Adolf Krzemiński i Marian Popis, ks. Krzysztof Kosecki - proboszcz parafii Pawłów, radni gminni - Mariusz Sokołowski             i Sylwester Osobiński, sołtysi Anna Walaszczyk z Pawłowa-   i Krawaty-  Tomasz Tomczyk, przewodniczący Rady Sołeckiej w Pawłowie- Jacek Sadownik, reprezentacja KGW w Pawłowie oraz zaprzyjaźnione zespoły: ,,Kumosie'' z Sadku,  ,,Cymbrzanki'' , ,,Ostałki'', ,, Broniowianki'', ,,Załawianki'' z terenu gminy. Obecni byli również przyjaciele i sponsorzy, m.in.  Mirosław Serdak z małżonką, Kazimierz Nędzka.   O święcie pamiętali też  Andrzej Woda- były dyrektor GOK i Artur Gałązka. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Jubilaci  działają przy świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie, występują na imprezach plenerowych, przeglądach pieśni ludowych w składzie: Zofia Małkus, Katarzyna Ziomek, Barbara Frankiewicz, Teresa Krak, Wanda Serdak, Wiesława Czubak, Ewa Bugała. Zespół  był  wielokrotnie nagradzany na festiwalach i przeglądach folklorystycznych.

Uroczystość jubileuszową w sobotnie popołudnie  rozpoczęła przemówieniem instruktor kulturalno- oświatowy – Jolanta Kołodziej, która przedstawiła historię zespołu i jego osiągnięcia. Następnie  wójt gminy Waldemar Sowiński na ręce kierownika zespołu- Zofii Małkus-  wręczył list gratulacyjny i upominek. Z kolei dyrektor GOK, wręczając pamiątkowe dyplomy i upominki w swoim przemówieniu podkreśliła znaczenie lokalnych tradycji, wyraziła wdzięczność członkom zespołu za wieloletnią działalność w zakresie krzewienia polskiej kultury ludowej i życzyła  zadowolenia i wytrwałości w dalszych działaniach artystycznych.  Życzenia i prezenty  dla ,, Pawłowianek’’ przywieźli także inni mile widziani goście, a składanie ich i wręczanie było niezwykle serdeczne. Nie obyło się bez kwiatów, gorących uścisków i łez wzruszeń. Kulminacyjnym momentem jubileuszu był występ                     ,, Pawłowianek’’ przygotowany pod kierunkiem instruktora muzyki folklorystycznej- Sławomira Miernika. Imprezę zakończyła wspólna biesiada, przygotowana przez członkinie zespołu i panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pawłowie.

 

 


Przegląd Kapel Weselnych im. Antoniego i Adama Wyrwińskich w Pawłowie


To już po raz XIV odbył się 28.09.2019 r. w Pawłowie  Przegląd Kapel Weselnych imienia dwóch braci Antoniego i Adama Wyrwińskich, znakomitych muzyków ludowych, wywodzących się z terenu gminy Chlewiska, kiedyś tu mieszkających i muzykujących. Od pierwszych chwil organizacji konkursu towarzyszyło mu duże zainteresowanie . W pierwszym przeglądzie w 2006 roku udział wzięło 6 kapel. Później ich liczba  się zmieniała, by w tym roku sięgnąć 18.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach. Partnerem dla organizatora jest Gmina Chlewiska i Powiat Szydłowiecki, którzy zawsze współfinansują tę imprezę.

XIV Przegląd Kapel Weselnych w Pawłowie tradycyjnie otworzył wójt gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, który przywitał zaproszonych gości oraz kapele biorące udział w konkursie. Na imprezę przybyli: starosta szydłowiecki- Włodzimierz Górlicki, radny powiatowy – Krzysztof  Rejczak , przewodniczący Rady Gminy Chlewiska Jerzy Gnat,  radni gminni, dyrektor SP w Pawłowie Katarzyna Mazur, rodzina Wyrwińskich na czele z nestorką rodu p. Heleną Wyrwińską, sołtys wsi Pawłów Anna Walaszczyk  oraz  osoby towarzyszące kapelom.

Przegląd oceniało jury w składzie:  regionalista Adolf Krzemiński- propagator muzyki i sztuki ludowej,  Marian Popis – działacz kultury i   Rafał Szymański- instruktor muzyki w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach. Po wysłuchaniu osiemnastu kapel jury przyznało I miejsce kapeli Wiesławy Gromadzkiej  z Kamienia, gmina Wieniawa, dwa II równorzędne miejsca  dla kapel Bolesława Mocarskiego i Romana Wojciechowskiego oraz dwa III miejsca dla kapel Jana Wochniaka i Józefa Wyrwińskiego, pozostałe kapele zostały wyróżnione. W trakcie  obrad jury wystąpiły miejscowe zespoły ludowe oraz kapele .

XIV Przegląd Kapel Weselnych im. Antoniego i Adama Wyrwińskich zakończyła tradycyjna biesiada weselna , która została przygotowana przez pracowników GOK, dzięki współfinansowaniu przez LGD ,, Razem na Piaskowcu’’ w Szydłowcu


XVIII ŚWIĘTO ŻELAZA I STALI ZA NAMI

W wydarzeniu uczestniczyli posłowie na Sejm: Leszek Ruszczyk, Wojciech Skurkiewicz, Marek Suski,   wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Agnieszka Górska i Radosław Fogiel, zastępca prezydenta Radomia Konrad Frysztak, dyrektor Narodowego Muzeum w Warszawie Mirosław Zientarzewski, prezes LGD  ,, Razem na Piaskowcu''  Jan Gula, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP  RP Zbigniew Gołąbek, burmistrz Szydłowca Artur Ludew, zastępca komendanta KP w Szydłowcu mł.ins. Marek Filipiak, komendant powiatowy PSP w Szydłowcu mł. bryg. Paweł Sokół, wójtowie   sąsiednich gmin, radni powiatowi- członek Zarządu Rady Powiatu- Krzysztof Rejczak i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dariusz Mamla, sekretarz gminy Chlewiska Grzegorz Hylicki, radni gminni oraz inni zaproszeni goście.

Festyn tradycyjnie rozpoczął  się  występami  lokalnych artystów i zespołów ludowych.  Pieśni ludowe zaprezentowały zespoły: ,, Załawianki'', Pawłowianki'' Cymbrzanki'', solistka z zespołu ,, Broniowianki'', dziecięcy zespół ,, Wróbelki'' oraz gościnnie występujący na festynie zespół folklorystyczny z gminy Wolanów   ,, Bieniędzice''. W bloku lokalnym swoje umiejętności zaprezentowały miejscowe wokalistki- Klaudia Przygodzka i Anna Bębenek.

XVIII Święto Żelaza i Stali oficjalnie otworzył wójt gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, który powitał zaproszonych gości. Następnie głos zabrali parlamentarzyści , którzy podziękowali za zaproszenie na festyn.

W trakcie imprezy zaplanowano szereg atrakcji dla odwiedzających muzeum. Na zwiedzających czekały  stałe ekspozycje muzealne oraz wystawy, np. ekspozycja militariów   z Muzeum Orła Białego w Skarżysku- Kam. Oprócz tego można było zobaczyć: pojazdy militarne prezentowane przez Grupę Militarną „Pilica’’, prezentację trenażera motocyklowego z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Radomia z zabawami edukacyjnymi dla dzieci,  pojazdy zabytkowe ,, Grupa Radomskie Klasyki’’. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja jednego wytopu   żelaza metodą starożytną,  pokaz iluzji dla dzieci oraz  bezpłatne wesołe miasteczko .

W godzinach popołudniowych organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, m.in.  koncerty znanych zespołów, takich jak zespół DEJW oraz JORRGUS. Ciekawie zaprezentowały się też inne zespoły , m.in. Vintage cover band oraz zespół disco polo ,, Braters'' .

 

,,XVIII Święto Żelaza i Stali'' zakończyła  zabawa taneczna z zespołem   ,, Rewers'' z Orońska.


WSPOMINAMY LOKALNE TRADYCJE I OBRZĘDY

21 lipca 2019 r. na placu przy WTZ w Ostałówku odbył się festyn pn. „Wspominamy lokalne tradycje i obrzędy”. Przedsięwzięcie to  zostało zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Ostałówka ze środków pozyskanych z LGD ,, Razem na Piaskowcu” finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.                                                                         
Uroczystego otwarcia festynu dokonał wójt gminy Chlewiska  Waldemar Sowiński  oraz ksiądz Arkadiusz Bieniek -proboszcz parafii w Wysokiej. Następnie został zaprezentowany tradycyjny obrzęd weselny „ocepiny” przez zespół śpiewaczo-obrzędowy „Ostałki” oraz panie z KGW z Ostałówka.  Scenariusz  opracowano w oparciu o przekazy ustne. Podczas obrzędu na harmonii zagrał Mirosław Rogala, a na bębenku Roman Bębenek. W trakcie imprezy wystąpiły lokalne zespoły  ludowe z terenu gminy Chlewiska.
Swoje umiejętności artystyczne pokazały zespoły: Wróbelki, Cybrzanki ,Broniowianki, Pawłowianki oraz kapela Wiesława Zielonki z Broniowa. Wszyscy uczestnicy imprezy mogli nieodpłatnie degustować potrawy regionalne takie jak żur, racuchy, chleb ze smalcem i ogórkiem,  a także poczęstować się kiełbaską z grilla. Dla najmłodszych uczestników  zostały przygotowane bezpłatne animacje (kreatywne zabawy, konkursy, gry zręcznościowe, duże bańki mydlane, malowanie buzi dzieciom, modelowanie  balonów, kącik plastyczny). Dodatkową atrakcją dla najmłodszych było ,,wesołe miasteczko'', z którego  dzieci mogły korzystać bezpłatnie do późnych godzin wieczornych. Dorosłym  uczestnikom festynu umilali czas  zespół disco polo CASSINO i Dariusz Bernatek. Impreza  zakończyła się zabawą taneczną.BEZPIECZNE WAKACJE 2019


Udany wypoczynek to przede wszystkim bezpiecznie spędzony wolny czas. Mając na uwadze alternatywne formy spędzania wolnego czasu, Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach zorganizował dnia   04.07.2019 r w godz. od 15.00-19.00  festyn dla dzieci i młodzieży pn ,, Bezpieczne wakacje''. Wydarzenie to miało miejsce  na terenie zabytkowej Huty Żelaza w Chlewiskach i wzięło w nim udział około 200 osób- dzieci wraz z opiekunami.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników festynu szereg atrakcji, m.in. dzieci mogły korzystać z dmuchanej zjeżdżalni i brać udział w konkursach i zabawach prowadzonych przez wynajętego animatora. Dodatkowo instrukturzy  świetlic  przeprowadzili konkursy sprawnościowe oraz profilaktyczne. Jednym z nich był konkurs na układanie haseł z rozsypanki wyrazowej o tematyce
antyalkoholowej.
Organizatorzy przypomnieli również zasady bezpieczeństwa, zarówno w domu jak i podczas zorganizowanego wypoczynku, przestrzegając przed nieodwracalnymi skutkami zażywania narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychaktywnych.
Na festyn zostali zaproszeni policjanci z KP w Szydlowcu, którzy przypomnieli uczestnikom spotkania zasady bezpiecznego poruszania się podczas wakacyjnych wędrówek. Dzieci mogły również zapoznać się ze sprzętem policyjnym.
Na zakończenie festynu wszyscy zgromadzili się przy ognisku, gdzie pieczono kiełbaskę. Ponadto organizatorzy zapewnili uczestnikom imprezy napoje, pieczywo oraz nagrody za udział w konkursach.
Dyrektor i pracownicy GOK dziękują Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chlewiskach za dofinansowanie do imprezy.


''Piknik rodzinny w Pawłowie''

Impreza odbywała się dnia 31 maja 2019r. na placu szkolnym. Organizatorzy:sołtys,rada sołecka,KGW i Świetlica GOK w Pawłowie przy ogromnym wsparciu sponsorów przygotowali dla dzieciaków szereg  darmowych atrakcji.Na uczestników czakała dmuchana zjeżdżalnia, stoisko ze słodyczami,ciastem, lodami i napojami.Każde dziecko otrzymało okolicznościowy znaczek.
W trakcie imprezy organizowane były konkursy sportowe,quizy,konkurs plastyczny
na temat uzależnień a także bardzo ciekawy pokaz umiejętności strażackich Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko malowania buziek,fotografii.
Imprezę zakończyło wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Dzięki zaangażowaniu organizatorów i ogromnym wsparciu sponsorów wszystkie atrakcje były prezentem dla dzieciaków. Spotkanie było doskonałą formą integracji  społeczności lokalnej.
W imieniu organizatorów i uczestników wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy .
Sponsorzy: Wójt Gminy Chlewiska i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,Wytwórnia Wód Gazowanych „Dan”, „Ariczi”firma p.Jedlińskich,”Lewiatan”, hurtownia wędlin "VICO" Katarzyna i Mirosław Serdak
Szydłowiec,p.Paweł Różalski,radni gminni:J.Sroczyński,M.Sokołowski,sołtys A,Walaszczyk,Rycerze Kolumba , KGW,p.Z.Kołacz, p.K.Hanc, p.E.Janowski,p.J.Sadownik.KINOWE  ATRAKCJE NA DZIEŃ DZIECKA


Dnia 01.06.2019 r. Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach zorganizował z okazji Dnia Dziecka wyjazd  na  bajkę ,, Aladyn'' do kina ,, Helios'' w Radomiu . W wycieczce wzięły udział dzieci ze wszystkich świetlic GOK , w liczbie 93  wraz z opiekunami- instruktorami  k-o.   Przed seansem chętni uczestniczyli w konkursach n/t znajomości filmów dla dzieci . Za prawidłowe odpowiedzi byli nagradzani .
Po obejrzeniu bajki uczestnicy wycieczki skorzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Dzieci brały udział w pokazach składania origami, skręcania balonów i tworzenia balonowego zoo, naklejały kolorowe tatuaże z bohaterami bajek, pozowały do portretów szkicowanych przez plastyków, brały udział w warsztatach dekorowania ciasteczek. Każdy uczestnik mógł wykonać swoje własne glicerynowe mydełko. Po zabawach w holu kina dzieci pojechały do Mc Donald's , co było dodatkową atrakcją dla nich.
Późnym popołudniem uczestnicy wycieczki wrócili do domów bezpiecznie, zadowoleni z licznych zabaw i mile spędzonego Dnia Dziecka.
Dyrektor GOK dziękuje Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chlewiskach za sfinansowanie kosztów wynajęcia autokarów.

OBCHODY DNIA BIBLIOTEK W GBP CHLEWISKACH


8 maja obchodzony był w całej Polsce Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy. Z tej okazji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chlewiskach odbyło się  kilka ciekawych wydarzeń, m.in. wystawy nowości wydawniczych, spotkania z czytelnikami, jak również  pasowanie uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej w Chlewiskach na czytelników GBP w Chlewiskach.
W uroczystości wzięło udział 21 uczniów klasy I wraz z wychowawczynią p. Anną Jaśkiewicz. Po złożeniu ślubowania uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki z naklejonym exlibrisem biblioteki.  Pasowanie zorganizowały bibliotekarki GBP- p. Barbara Gawin i Izabela Stachura, które przygotowały również zagadki literackie i przeprowadziły konkursy na temat znajomości bohaterów bajek.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.
GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY


Dnia 24 kwietnia 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Chlewiskach zorganizowała  VIII Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł  ,,Mistrza o