1

Promo 1

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
Muzeum Techniki

2

Pałac Odrowążów

3

Zabytkowy Kościół z 1121r.

4

Zabytkowy zegar z 1902r.

Serdecznie witamy

W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu
uzyskania pomocy, prosimy o kontakt.

 

Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska


dane kontaktowe

Komunikaty i informacje

W związku z ogłoszeniem II konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Gmina Chlewiska wraz z Gminą Szydłowiec  będzie ubiegała się o środki na wymianę źródeł ogrzewania. Deklarację udziału w programie będą przyjmowane do 31 marca br.

W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 75% netto kosztów kwalifikowanych na wymianę urządzeń grzewczych oraz zakupu i dostawy instalacji OZE:
1. Kotły do dwustopniowego spalania drewna
Kotły te wykorzystują technikę dwustopniowego spalania – zgazowania drewna i następującej po nim pirolizie, czyli spaleniu powstałych gazów. Podstawowym paliwem jest sezonowane drewno opałowe. Proces zgazowania drewna pozwala w pełni wykorzystać energię zgromadzoną w paliwie oraz spełnić restrykcyjne parametry emisyjne. Moc kotła dobierana jest indywidualnie.
Szacunkowa wysokość wkładu własnego, jaką poniesie gospodarstwo domowe przy instalacji wskazanego kotła to ok. 2000-4000zł netto + 8% podatku VAT*;
*Podatek VAT- wynosi 8% w przypadku montażu kotła wewnątrz budynku mieszkalnego; wynosi 23% w przypadku montażu w budynku gospodarczym.

2. Kotły na pellet
Nowoczesne, ekologiczne kotły na pellet drzewny. Kotły w standardzie wyposażone są w zasobnik oraz automatyczny podajnik paliwa. Moc kotła dobierana jest indywidualnie.
Szacunkowa wysokość wkładu własnego, jaką poniesie gospodarstwo domowe przy instalacji wskazanego kotła to ok. 2000-4000zł netto + 8% podatku VAT*;
*Podatek VAT- wynosi 8% w przypadku montażu kotła wewnątrz budynku mieszkalnego; wynosi 23% w przypadku montażu w budynku gospodarczym.

3. Kotły gazowe
Nowoczesne, ekologiczne kotły spalające gaz. Moc kotła dobierana jest indywidualnie.
Szacunkowa wysokość wkładu własnego, jaką poniesie gospodarstwo domowe przy instalacji wskazanego kotła to ok. 2000-4000zł netto + 8% podatku VAT*;
*Podatek VAT- wynosi 8% w przypadku montażu kotła wewnątrz budynku mieszkalnego; wynosi 23% w przypadku montażu w budynku gospodarczym.

4. Kotły na olej opałowy
Nowoczesne, ekologiczne kotły spalające olej opałowy. Moc kotła dobierana jest indywidualnie.
Szacunkowa wysokość wkładu własnego, jaką poniesie gospodarstwo domowe przy instalacji wskazanego kotła to ok. 2000-4000zł netto + 8% podatku VAT*;
*Podatek VAT- wynosi 8% w przypadku montażu kotła wewnątrz budynku mieszkalnego; wynosi 23% w przypadku montażu w budynku gospodarczym.

5. Instalacja Fotowoltaiczna

6. Pompy Ciepła

W pozostałej części inwestycja będzie pokrywana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
UWAGA!
W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji C.O., wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku.
Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny w terminie do 31.03.2019r. złożyć w Urzędzie Gminy w sekretariacie
Deklaracja do pobrania 

Nowy Płatnik – nie czekaj

Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

Program Płatnik w wersji 10.02.02 umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz.II. Inną nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany w programie związane są z projektem e-akta – elektronizacja akt pracowniczych. Najnowsza wersja programu jest do pobrania ze strony zus.pl.

Zachęcamy także Państwa do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, w których krok po kroku pokazaliśmy m. in. jak wypełniać nowe dokumenty. Filmiki są dostępne na stronie zus.pl i kanale ZUS na YouTube. 

Kominikat

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła dla swoich beneficjentów nowy Portal IRZplus, stwarzający możliwości rejestracji posiadanych zwierząt przez Internet.  Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie załączonego do niniejszego pisma komunikatu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Proszę również, o zamieszczenie informacji na stronach internetowych Państwa jednostki oraz w miarę możliwości o przekazywanie tej informacji mieszkańcom gminy oraz sołtysom.

Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

ulotka do pobrania - pobierz

Z poważaniem

Woźniak Mariusz

Naczelnik WDSPB

Biuro Powiatowe w Szydłowcu

Mazowiecki Oddział Regionalny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Wschodnia 68,26-500 Szydłowiec

tel. 48 617 88 51 fax.48 617 48 62

 


 

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.
Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 mkw. robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w mkw. wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

W związku z powyższym Wójt Gminy Chlewiska zwraca się z prośbą do właścicieli lub posiadaczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 mkw., która została zabudowana w co najmniej 70%, o złożenie wypełnionego oświadczenia dotyczącego wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w mkw. do Referatu Rolnictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego 49 lub przesłanie oświadczenia na adres: rolnictwo@chlewiska.pl.
Podane w oświadczeniu dane posłużą do ewentualnego wyliczenia wysokości opłaty za zmniejszenie retencji terenowej.
Oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszej informacji dostępne jest poniżej oraz w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Chlewiska.

Óświadczenie- pobierzKonsultacje społeczne projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Chlewiska
Wójt Gminy Chlewiska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Chlewiska.
Uwagi i opinie można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag. Wypełnione formularze należy złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Chlewiska z dopiskiem „Konsultacje – PGN” lub wysłać na adres e-mail: rolnictwo@chlewiska.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje – PGN”).
Uwagi i opinie należy przekazywać w terminie do 16 maja2016 r.
Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą dokumentu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Plan stanowić może warunek uzyskania preferencyjnego finansowania dla działań w okresie programowania 2014-2020.

Załączniki:
PROJEKT PGN CHLEWISKA- projekt w formie papierowej jest dostępny do wglądu w UG

Formularz zgłaszania uwag - pobierz

żródło - http://www.szydlowiecpowiat.pl/wydarzenia.php?news_id=2896

Nieodpłatna pomoc prawna - od stycznia na terenie gminy Chlewiska

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Szydłowiecki od 1 stycznia 2016 r. będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Starosta Szydłowiecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień. Przez cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w następujących punktach:

Punkt nr 1 usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą radcowie prawni oraz adwokaci według harmonogramu:

§ w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki – w godz. od 15.00 do 19.00

§ w środy – w godz. od 08.00 do 12.00.


Punkt nr 2
usytuowany w lokalach biurowych znajdujących się w budynku:

§ Urzędu Gminy w Orońsku ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie adwokat w poniedziałek w godz. 09.00 – 13.00

§ Urzędu Gminy w Jastrzębiu pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny we wtorek w godz. 12.00 – 16.00

§ Urzędu Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie adwokat w środę w godz. 12.00 – 16.00

§ Urzędu Gminy Szydłowiec, ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie adwokat w czwartek w godz. 11.00 – 15.00

§ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach ul. Czachowskiego 45, 26-510 Chlewiska w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny w piątek w godz. 10.00 – 14.00.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego,spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego,spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Punkty pomocy prawnej nie podlegają rejonizacji, co oznacza, że każda osoba uprawniona do uzyskania takiej pomocy otrzyma ją w dowolnym punkcie.

 


 

“ Gmina Chlewiska  zrealizowała zadanie pn.” Świetlica wiejska w Stefankowie “  w ramach działania 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi “ objętego  PROW  na lata 2007-2013. Ogólny koszt operacji  316.232 zł , w tym dofinansowanie  ze środków  unijnych   205.679 zł . Umowa o przyznanie pomocy nr 00049-6930-UM0730044/11 RW-II.7161.5.44.2011.MG.”


 


 

Kosi kosi łapki, nie-bezpieczne żniwa

Rolnicy pracują na coraz to nowocześniejszych sprzętach rolniczych, jednak bez względu na ich technikę i nowoczesność, co roku dochodzi                                   do makabrycznych wypadków z ich udziałem. Nie zawsze są one śmiertelne,            ale bardzo często kończą się kalectwem lub rozległymi ranami. Rolników gubi pośpiech i przekonanie, że nic się im nie zdarzy.

W ubiegłym roku na terenie województwa mazowieckiego wypadkom podczas prac polowych z maszynami, polowych prac ręcznych i podczas transportu płodów rolnych uległo 367 osób w tym 83 kobiety i 284 mężczyzn.

Najwięcej wypadków śmiertelnych i ciężkich w czasie żniw i nie tylko ma miejsce w wyniku nieprawidłowego przewożenia osób i niezgodnej z zasadami bezpiecznej pracy obsługi maszyn rolniczych.

W kwietniu 2011 na polu w gm. Sitno (woj. lubelskie) na ostrzach wałka rozrzutnika zginął 55-letni rolnik. W sierpniu 2011 roku w województwie lubelskim przyglądający się pracy kombajnisty, stojący obok mężczyzna, niezauważony przez kombajnistę podszedł do maszyny i z niewiadomych przyczyn włożył rękę do sieczkarki. 47-letni rolnik stracił dłoń.

W maju 2012 roku w województwie podlaskim doszło do nieszczęśliwego wypadku z udziałem dzieci. Dwaj chłopcy pracowali na polu. Jeden kierował ciągnikiem, drugi, 10-letni siedział na przyczepie. W pewnym momencie chłopiec spadł z przyczepy wprost pod koła. Lekarzom nie udało się uratować jego życia.

A wiadomym jest; co zwykli powtarzać inspektorzy ds. prewencji KRUS,                  że przyczepa ciągnikowa, wóz, wykorzystywane do przewozu ludzi, powinny być do tego celu odpowiednio przystosowane przez zamontowanie siedzeń, podwyższenie burt, wyposażenie w drabinkę lub schodki ułatwiające wchodzenie i schodzenie. Wiadomo również, że niektórych prac nie należy powierzać dzieciom.

Do tragicznego wypadku doszło również w kwietniu 2012 na polu w powiecie kartuskim (woj. zachodnio pomorskie). 71-letni mężczyzna podszedł zbyt blisko do jednego z wałów młocarni, został szarpnięty przez urządzenie i kilkakrotnie obrócony, uderzając o maszynę i podłoże. Poniósł śmierć.

Przed rolnikami kolejne żniwa. Warto więc powtórzyć kilka zasad bezpiecznej pracy podczas prac polowych.

Podczas usuwania awarii, gromadzących się materiałów, np. zapchań słomy, nawlekania sznurka (snopowiązałki), wymiany części, zmiany położenia lub nastawienia elementów roboczych, regulacji czy napraw maszyn rolniczych, należy najpierw zgasić silnik, wyłączyć napęd i odczekać momentu,                          aż wszystkie części ruchome przestaną pracować – apelują podczas szkoleń inspektorzy ds. prewencji KRUS. Takie manipulowanie najczęściej kończy się kalectwem, apelują.

Duże zagrożenie stanowi również obsługa ciągników i maszyn rolniczych bez osłon przekładni napędowych, zwłaszcza osłon na wałach przegubowo-teleskopowych oraz na częściach ruchomych, jak również w wyniku operowania kończynami w strefie bezpośredniego zagrożenia pochwyceniem. Dochodzi tu nieraz do wypadków skutkujących utratą rąk, dłoni, palcy, a nawet nóg.

Do makabrycznego w skutkach wypadku doszło w 2010 w gminie Stanin województwa lubelskiego. 55-latka pracowała na polu przy zbiorze kukurydzy. Gdy kombajn się zatrzymywał, kobieta wrzucała do sieczkarni nieskoszone pędy kukurydzy. Stojąc zbyt blisko urządzenia, niespodziewanie maszyna razem z pędami wciągnęła nogi 55-latki pod tarczę z nożami. Obie kończyny uległy częściowej amputacji. W wyniku poniesionych obrażeń kobieta zmarła. Z kolei w roku 2011 w powiecie mławskim województwa mazowieckiego rolnik wypompowywał gnojowicę z szamba przy pomocy naczepy asenizacyjnej.                  W chwili zdarzenia manipulował przy pompie próżniowej, kiedy nagle został pochwycony przez wał przegubowo-teleskopowy pozbawiony osłon, który go przerzucił. W wyniku doznanych obrażeń rolnik zmarł.

 

Najwięcej wypadków zdarzających się podczas żniw dotyczy jednak upadków               z wysokości. W powiecie ostrowskim województwa mazowieckiego w lipcu 2011 roku rolnik zrzucał rękoma belę siana z przyczepy na siedlisko. Popychając belę stracił równowagę i spadł za nią z wysokości uderzając głową              o otwartą burtę, następnie upadając na powierzchnię łąki. W wyniku tego upadku rolnik doznał urazu kręgosłupa.

Co roku obserwuje się załadowane sprasowaną słomą przyczepy, na których przewożone są osoby, w tym często dzieci. W powiecie płockim w 2011 roku rolniczka pracowała na własnym polu przy zwózce siana. Kobieta stojąc na przyczepie układała kostki siana, jej mąż podjeżdżał po następne. Ruch przyczepy spowodował zachwianie i upadek poszkodowanej stojącej na luźno ułożonych kostkach przez tylną burtę, na ziemię. Rolniczka odniosła poważne obrażenia ciała.

Należy pamiętać, że przyczepy do przewożenia sprasowanej słomy powinny mieć podwyższone burty lub specjalną obudowę siatkową. Do schodzenia                     z załadowanego wozu lub przyczepy używać należy odpowiednio długiej                      i dobrze ustawionej drabiny. Podczas prac załadunkowych i wyładunkowych silnik pojazdu powinien być wyłączony, a jeśli pojazd stoi na pochyłości, powinien być zabezpieczony przed staczaniem się; wskazują inspektorzy KRUS.

Niebezpieczne może być również sprzęganie ciągnika z przyczepami                       czy maszynami rolniczymi. W czasie podłączania i rozprzęgania przyczep najczęściej urazom ulegają dłonie poszkodowanych. W lipcu 2011 w powiecie ostrołęckim rolnik rozprzęgał kosiarkę rotacyjną z ciągnikiem przy niezaciągniętym hamulcu w ciągniku stojącym na nierówności. Zsuwające się na nierównym terenie maszyny spowodowały przyciśnięcie kciuka rolnika do zaczepu i jego uraz.

Rolniku! Od ciebie zależy bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny.

Powinieneś pamiętać, że dzieciom do lat 15 nie można powierzać samodzielnej obsługi ciągników i maszyn rolniczych; nie pozwalaj również osobom bez uprawnień kierować ciągnikiem lub kombajnem; zanim rozpoczniesz pracę przeczytaj instrukcję bezpiecznej obsługi maszyny, pracuj tylko maszynami sprawnymi technicznie; pamiętaj, że załadunek i rozładunek słomy lub siana należy powierzać osobom dorosłym, sprawnym fizycznie, a nie dzieciom                        i osobom starszym; podczas prac w polu zapewnij opiekę swoim dzieciom.

OR KRUS Warszawa / PT KRUS Radom
Państwowa Straż Pożarna w Szydłowcu- w trosce o bezpieczeństwo

 

TLENEK WĘGLA ( CZAD ): jest gazem, który powstaje w wyniku niepełnego spalania między innymi węgla, drewna, gazu oraz oleju opałowego. Posiada także właściwości wybuchowe, a w powietrzu pali się niebieskawym płomieniem. Jest nieco lżejszy
od powietrza, przez co łatwo się rozprzestrzenia.  Jest tym groźniejszy, że nie posiada smaku, zapachu, barwy.  Ze względu na swoje właściwości oraz sposób działania
na organizm ludzki, tlenek węgla zwany jest również cichym,  zabójcą.

http://www.youtube.com/watch?v=jArvkOYD5N8 - film edukacyjny

http://www.youtube.com/watch?v=lPSdcXFVSIM spot edukacyjny

Objawy zatrucia uzależnione są od stężenia oraz czasu narażenia. Objawy te mogą być czasami mylone z grypą lub zatruciem pokarmowym. Szczególnie narażeni na niekorzystne skutki działania tlenku węgla są ludzie starsi, chorujący na serce i z kłopotami w oddychaniu oraz dzieci i płody. Pierwsze oznaki zatrucia tlenkiem węgla to osłabienie organizmu i bóle głowy, senność i zmęczenie. Przy wysokich stężeniach utrata przytomności
a w konsekwencji ryzyko wystąpienia  zgonu.

Tlenek węgla do organizmu wchłania się w czasie, gdy oddychamy. Tak też zostaje
z  niego wydalony, (kiedy udaję się w porę wynieść zatrutą osobę na powietrze). Kiedy
już jest w naszych płucach, wiążę się z hemoglobiną, składnikiem naszej krwi,  biorącą czynny udział w transporcie tlenu w naszym organizmie. Jego właściwości łączenia
się z hemoglobiną są o około 200 - 300 razy większe niż tlenu. Dlatego też tlenek węgla uniemożliwia tak zmienionej hemoglobinie przenoszenie tlenu w organizmie człowieka
co w konsekwencji prowadzi do niedotlenienia układu nerwowego i naczyniowo-sercowego.

Źródłem czadu mogą być wszelkiego rodzaju piece grzewcze, kominki, przenośne piecyki gazowe, piece kaflowe a nawet kuchenki gazowe. Gdy powyższe urządzenia mają zapewniony ciągły dopływ świeżego powietrza oraz dobre odprowadzenie spalin, to ilość tlenku węgla potocznie zwanego czadem produkowana w trakcie ich pracy jest na tyle mała, że nie zagraża zdrowiu i życiu domowników. Problem powstaje w sytuacji, gdy urządzenie jest popsute lub rozregulowane, lub gdy dopływ świeżego powietrza do budynku zostaje znacznie lub całkowicie ograniczony ( np. zablokowany lub nieszczelny przewód kominowy, pozatykane kratki wentylacyjne ). W wyniku niepełnego spalania w pomieszczeniach zaczyna się gromadzić tlenek węgla.

Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych może powstać również tzw. "zjawisko ciągu wstecznego". Spaliny zamiast wydobywać się przewodem kominowym na zewnątrz budynku są z powrotem zasysane. Do podobnej sytuacji może dojść także w przypadku zbyt szczelnych pomieszczeń. Mianowicie w okresie zimowym większość użytkowników budynków uszczelnia okna, drzwi przed zimnem. W ten sposób ogranicza się wymianę powietrza, a tym samym do spalania paliwa nie dostarcza się odpowiedniej ilości tlenu.
Źródłem czadu mogą być również samochody pozostające z włączonym silnikiem w garażu lub grille użytkowane w zamkniętych pomieszczeniach.

W celu uniknięcia sytuacji stwarzających zagrożenia zatruciem tlenku węgla należy przestrzegać następujących zasad.
•    nie należy stosować do ogrzewania pomieszczeń, w których stale przebywają ludzie gazowych przenośnych urządzeń promiennikowych,
•    nie należy ogrzewać pomieszczeń za pomocą kuchni gazowych gdyż może
to spowodować poważne zatrucia,
•    w pomieszczeniach, których występuje spalanie paliwa należy zapewnić skuteczną wentylację,
•    nie należy zatykać kratek wentylacyjnych w drzwiach do łazienki oraz od przewodów wentylacyjnych,
•    wszelkie prace naprawcze, przeróbki, modernizacje i prace konserwacyjne
przy urządzeniach na paliwo stałe, ciekłe i gazowe powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Aby uchronić się przed zaczadzeniem należy co najmniej raz w roku dokonać przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów dymowych zwracając szczególną uwagę czy: przewód kominowy nie jest zatkany, nie występują uszkodzenia zewnętrznej obudowy komina.  

Ponadto w pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
co najmniej 4 razy w roku od palenisk opalanych paliwem stałym, co najmniej 2 razy
w roku od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym. Natomiast zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych należy usuwać co najmniej raz w roku. Przestrzeganie powyższych zaleceń pozwoli na uniknięcie niepożądanych sytuacji
w naszych mieszkaniach.

Rozwiązaniem, które może uchronić nas przed zaczadzeniem, są czujki przeciwpożarowe reagujące na tlenek węgla, które powinny zostać zamontowane w miejscach gdzie może pojawić się tlenek węgla. Czujka po wykryciu gazu bardzo szybko reaguje i informuje
nas o tym dźwiękiem. Posiada ona własne bateryjne zasilanie. Czujki najłatwiej można dostać w sklepach, które oferują systemy alarmowe. Instalacja takiej czujki jest dość prosta
i można ja wykonać na własną rękę.  


kpt. Bartłomiej Wilczyński
Rzecznik Prasowy
Komendanta Powiatowego PSP
w Szydłowcu