1

Promo 1

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
Muzeum Techniki

2

Pałac Odrowążów

3

Zabytkowy Kościół z 1121r.

4

Zabytkowy zegar z 1902r.

Serdecznie witamy

W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu
uzyskania pomocy, prosimy o kontakt.

 

Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska


dane kontaktowe

Ogłoszenia
OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CHLEWISKA

w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt, produktów i sprzętu

Na podstawie § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz.1161)

ogłasza się

przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów i sprzętu.

Rzeczoznawcą może być osoba zamieszkująca na terenie gminy Chlewiska, mająca wykształcenie lub wiedzę i doświadczenie w zakresie związanym z rolnictwem do prowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów i sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Zainteresowane osoby proszę o składanie wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy Chlewiska ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska w terminie do dnia 06.10.2016 r. /dokumenty do pobrania na stronie www.chlewiska.pl w zakładce rolnictwo i budownictwo jak również w pokoju nr 6 tutejszego Urzędu Gminy/.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie lub

2. Oświadczenie kandydata potwierdzające wiedzę i doświadczenie

dokumenty do pobrania
Z dniem 1 stycznia 2016r. został określony wzor deklaracji na podatek od środków transportowych ( DT-1) oraz wzór załącznika  do deklaracji DT-1( DT-1/A). Do 31 grudnia 2016r. deklaracje na podatek  od środków transportowych , z wyjątkiem  deklaracji dotyczących  środków transportowych będących autobusami, mogą być składane  na formularzach deklaracji na podatek od środków transportowych zgodnych  ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie  wzoru deklaracji na podatek  od środków transportowych ( Dz. U.  nr 293, poz. 1731).
Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji  na podatek  od środków  transportowych - Dz. U.  z 2015r.  poz. 2025.Wniosek na montaż  wodomierza - podlicznika przeznaczonego do celów gospodsrczych
wniosek - pobierz
zasady montażu - pobierz
O G Ł O S Z E N I E
W związku z pojawieniem się na stronach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce informacji o wystąpieniu suszy na terenie gminy Chlewiska w następujących uprawach: ( ziemniaki, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, rośliny strączkowe, łąki , pastwiska, kukurydzy ) Wójt Gminy Chlewiska informuje poszkodowanych rolników  o możliwości zgłaszania się do tutejszego urzędu, celem złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych   w gospodarstwie.
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Chlewiskach oraz na stronie internetowej urzędu.
Do wniosku należy dołączyć kopie  wniosku składanego do ARiMR o przyznanie płatności obszarowych na  rok bieżący.
Wnioski można składać do Urzędu Gminy w Chlewiskach do dnia 4 września 2015 r.
O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Chlewiska informuje rolników poszkodowanych przez opady gradu o możliwości zgłaszania się do tutejszego urzędu, celem złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie.
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Chlewiskach oraz na stronie internetowej urzędu.
Do wniosku należy dołączyć kopie  podania składanego do ARiMR o przyznanie płatności obszarowych na  rok bieżący.
Wnioski można składać do Urzędu Gminy w Chlewiskach do dnia 24 lipca 2015 r.  w godzinach od 7.30 do 15.30.

Do pobrania: druk wniosku
„Program aktywności społecznej w Gminie Chlewiska”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chlewiskach w okresie od 01.05.2012r. do 30.06.2015r. realizuje projekt systemowy „Program aktywności społecznej w Gminie Chlewiska” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wartość projektu wynosi 608 320,00 zł., w tym: kwota dofinansowania – 544 446,40zł. Pozostałe środki 63 873,60zł to wkład własny Urzędu Gminy Chlewiska.

Działania projektowe skierowane są do osób zameldowanych na terenie gminy Chlewiska, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w tym do osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Głównym celem projektu jest: aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zwiększenie szans na rynku pracy wśród 48 osób korzystających z pomocy społecznej GOPS Chlewiska poprzez wdrażanie kontraktów socjalnych do końca czerwca 2015 r. W roku 2014 w projekcie uczestniczyło 12 osób, w tym 10 kobiet oraz 2 mężczyzn.

Podejmowane działania miały  na celu aktywizację społeczno- zawodową uczestników projektu poprzez zastosowanie narzędzi aktywnej integracji, takich jak:

  • Trening Umiejętności Interpersonalnych- szkolenie wyjazdowe odbyło się w dniach 12-14 wrzesień 2014r. w Zakopanem. Celem 3-dniowego szkolenia było podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego oraz pozwalających na ponowne wejście na rynek pracy.
  • Wyjazd integracyjny dla uczestników projektu, ich rodzin i otoczenia: uczestnicy projektu wraz z rodzinami i najbliższym otoczeniem dnia 31.07.2014r. uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym w Kazimierzu Wielkim.
  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy pozwoliły uczestnikom projektu zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu technik poszukiwania pracy, skutecznego poruszania się po współczesnym rynku pracy, nabyć umiejętności z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych.
  • Doradztwo Zawodowe Indywidualne- spotkania z doradcą zawodowym określiły potrzeby szkoleniowe uczestników projektu poprzez analizę predyspozycji zawodowych, określenie celów zawodowych krótkoterminowych oraz długoterminowych co pozwoliło dostosować ofertę szkoleniową do indywidualnych predyspozycji, oczekiwań i możliwości uczestników projektu.
  • Konsultacje psychologiczne - których głównym celem było przezwyciężenie barier psychologicznych oraz pomoc w rozwiązaniu problemów uczestników projektu.
  • Szkolenie zawodowe. Uczestnicy w okresie październik-grudzień 2014r. odbyli szkolenia zawodowe: sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych dla 4 osób, kucharz z obsługą kas fiskalnych dla 6 osób oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie dla 2 osób.  Ponadto w ramach szkolenia uczestnicy skorzystali z badania w zakresie medycyny pracy.

Projekt umożliwia również skierowanie i sfinansowanie uczestnika projektu na zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników projektu. W roku 2014r. z tej formy wsparcia korzystał jeden mieszkaniec gminy Chlewiska.

W ramach projektu zatrudniony jest asystent rodziny. Z uczestnikami prowadzona jest praca socjalna oraz realizowane są zawarte kontrakty socjalne. Projekt przez okres realizacji poddany jest monitoringowi i ewaluacji.

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Chlewiska informuje rolników poszkodowanych przez opady gradu o możliwości zgłaszania się do tutejszego urzędu, celem złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Chlewiskach oraz na stronie internetowej urzędu.

Do wniosku należy dołączyć kopie podania składanego do ARiMR o przyznanie płatności obszarowych na rok bieżący.

Wnioski można składać do Urzędu Gminy w Chlewiskach do dnia 24 lipca 2015 r. w godzinach od 7.30 do 15.30.

Waldemar Sowiński

Wójt Gminy Chlewiska