1

Promo 1

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
Muzeum Techniki

2

Pałac Odrowążów

3

Zabytkowy Kościół z 1121r.

4

Zabytkowy zegar z 1902r.

Serdecznie witamy

W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu
uzyskania pomocy, prosimy o kontakt.

 

Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska


dane kontaktowe

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przenaczonych do srzedaży - pobierz

Informacja – stypendium szkolne

Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na
rok szkolny 2020/2021 powinni do 17 maja 2021r. złożyć oświadczenie o zmianie
decyzji wraz z aktualizacją dochodu swojej rodziny.

Druk oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy;
www.chlewiska.pl.

Po WYPEŁNIENIU I PODPISANIU – oświadczenie należy dostarczyć do
Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Chlewiskach (do urny znajdującej się na
parterze budynku GCUW) lub wysłanie pocztą polską. Wraz z oświadczeniem należy
dostarczyć wszystkie zaświadczenia/oświadczenia potwierdzające zmianę dochodu.

Wszystkie dokumenty wraz z rachunkami, fakturami należy składać
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „stypendium szkolne”, wrzucając do urny
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 do 17 maja 2021r.

numer kontaktowy do Gminnego Centrum Usług Wspólnych: 048/6287053 w.40
poczta elektroniczna: gcuw@chlewiska.pl


Chlewiska 01.12.2020

Chlewiska 10.11.2020r.

Chlewiska 14.09.2020r.
wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - wiecej


Urząd Gminy w Chlewiskachinformuje wszystkich zainteresowanych rolników, że przyjmowane będa wnioski o szczowanie szkód powstałych w wyniku długotrwałej suszy jaka ma miejsce na terenie naszej gminy.

Wnioski  przyjmowane będa w Urzędzie Gminy cghlewiska w Referacie Rolnictwa i Planowania Przestrzennego do dnia 16 sierpnia 2019r.

Do wniosku należy załaczyć:
-wykaz działek deklarowanych do płatności bezposrednich na bieżący rok ;
- kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada/ paszporty


Aktualna taryfa za wodę i ścieki

1. Ogłoszenie Wójta gminy Chlewiska o aktualnej stawce za wodę i ścieki

2. Decyzja Wód Polskich

3. Uchwała o dopłacie do 1m3 wody i ścieków


Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Szydłowieckiego od 1 stycznia 2019 roku będzie realizowane zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony zostaje krąg osób, którym przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Teraz wsparcie udzielane będzie każdemu, kto tylko go potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika. Dodatkowo zakres pomocy będzie obejmował  również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od 2 stycznia 2019 roku w Powiecie Szydłowieckim będzie odbywać się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.  Kobietom w ciąży porady prawne udzielane będą poza kolejnością. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod numerem: 48-617-70-96 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Zapisy przyjmowane są co pół godziny w ramach godzin otwarcia punktów.


Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie udzielane będzie w poszczególnych gminach według poniższego harmonogramu:

Punkt nr 1 usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą radcowie prawni oraz adwokaci.

Adwokat Milena Pietrasiewicz:

 • w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. (I półrocze) we wtorek i piątek w godzinach 15.00-19.00 oraz w środę w godzinach 8.00-12.00.
 • w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. (II półrocze) w środy w godzinach 8.00-12.00 oraz w piątki w godzinach 15.00-19.00.

Radca Prawny Dorota Kuropatwa:

 • w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. (I półrocze) w poniedziałek i czwartek
  w godzinach 15.00-19.00.
 • w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. (II półrocze) w poniedziałek, wtorek  i czwartek w godzinach 15.00-19.00.

Punkt nr 2 prowadzony przez organizację pozarządową pn. Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni ul. Kopernika 20/3 81-424 Gdynia usytuowany w lokalach biurowych znajdujących się w budynkach:

 1. Urzędu Gminy w Orońsku ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny w poniedziałek w godz. 8.00-12.00
 2. Urzędu Gminy w Jastrzębiu Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny we wtorek w godz. 11.30 – 15.30.
 3. Urzędu Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny w środę w godz. 11.30 – 15.30.
 4. Urzędu Gminy Szydłowiec, ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec, w którym nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczyć będzie radca prawny/doradca obywatelski  w czwartek w godz. 11.30 – 15.30.
 5. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach ul. Czachowskiego 45, 26-510 Chlewiska, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny  w piątek w godz. 11.30 – 15.30.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom mającym trudności w komunikowaniu się, nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie można udzielić poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielane będą porady z zakresu :

 • spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego, a także porady dla osób zadłużonych.


Więcej informacji nt. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod poniższym linkiem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 


 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. Planu Zagospodaropwania Przestrzennego województwa mazowieckiego - więcej

 


 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza  do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

 

 


 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Chlewiska zaprasza mieszkańców do składania deklaracji dotyczącej uczestnictwa w programie polegającym na modernizacji kotłowni

w roku 2018.Przedsięwzięcie polegające na zakupie nowego kotła/pieca opalanego gazem, olejem lub biomasą (pelety) będzie realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania przez Gminę Chlewiska na wskazaną inwestycję środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.Deklaracje można składać do 6 lutego 2018 roku na adres:

Urząd Gminy Chlewiska ul. Czchowskiego 49 , 26-510 Chlewiska bądź osobiście w sekretariacie urzędu.

Ankieta dostępna jest pod adresem www.chlewiska.pl

lub w sekretariacie urzędu.

Deklaracja do pobrania

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CHLEWISKA

w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt, produktów i sprzętu

Na podstawie § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz.1161)

ogłasza się

przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów i sprzętu.

Rzeczoznawcą może być osoba zamieszkująca na terenie gminy Chlewiska, mająca wykształcenie lub wiedzę i doświadczenie w zakresie związanym z rolnictwem do prowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów i sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Zainteresowane osoby proszę o składanie wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy Chlewiska ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska w terminie do dnia 06.10.2016 r. /dokumenty do pobrania na stronie www.chlewiska.pl w zakładce rolnictwo i budownictwo jak również w pokoju nr 6 tutejszego Urzędu Gminy/.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie lub

2. Oświadczenie kandydata potwierdzające wiedzę i doświadczenie

dokumenty do pobrania