1

Promo 1

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
Muzeum Techniki

2

Pałac Odrowążów

3

Zabytkowy Kościół z 1121r.

4

Zabytkowy zegar z 1902r.

Serdecznie witamy

W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu
uzyskania pomocy, prosimy o kontakt.

 

Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska


dane kontaktowe

Referat Rolnictwa i Planowania Przestrzennego


Kierownik referatu - Katarzyna Zdziechowicz

 

tel. 486287054 w.16

Katarzyna Regulska- Kwiecińska - Inspektor

Kamil Rogala - Inspektor

Iwona Nowakowska - Podinspektor

Ewelina Sokołowska- referent


Andrzej Kołodziej - Inspektor
Beata Dumin - Inspektor , Inkasent należności
Arkadiusz Bojarski- Inkasent należności

tel.wew. 32

 


INFORMACJA

POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W SZYDŁOWCU W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ  W KRAJU SPOWODOWANĄ ZACHOROWANIAMI NA KORONAWIRUSA COVID-19 ORAZ ZAMKNIĘCIEM URZĘDU GMINY W CHLEWISKACH DLA PETENTÓW OD DNIA 12.03.2020 ROKU ZAWIESZA  DYŻURY SWOICH PRACOWNIKÓW DO ODWOŁANIA.

W PRZYPADKU PYTAŃ, PROBLEMÓW PROSIMY O KONTAKT POD NUMERAMI TELEONÓW 48 617 16 56 LUB 48 617 16 54

 


 

Informacja Wójta Gminy Chlewiska

Wójt Gminy Chlewiska przypomina wszystkim zainteresowanym, którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. w okresie 5 lipca 1962 r. do 4 lipca 1963 r. korzystali ze wspólnoty gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, że z dniem 31  grudnia 2016 r.  upływa termin składania do Starosty Szydłowieckiego wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych  i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Wójt Gminy Chlewiska

Waldemar Sowiński
 


Ogłoszenia i plany

 

- OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska o podjęciu przez Radę Gminy w Chlewiskach uchwały Nr IX/68/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług sportu i rekreacji w sołectwie Leszczyny

- OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska o podjęciu przez Radę Gminy Chlewiska uchwały Nr V/40/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwach Chlewiska i Wola Zagrodnia

- OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska o podjęciu przez Radę Gminy Chlewiska uchwały Nr V/39/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chlewiska

- OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów infrastruktury sportu i rekreacji w sołectwach Budki i Leszczyny- etap I


Prognoza dla planu Budki,Leszczyny wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów infrastruktury sportu i rekreacji w sołectwach Budki i Leszczyny- etap I


Ogłoszenie Wójta Gminy Chlewiska o podjęciu przez Radę Gminy Chlewiska uchwały nr VII/49/18  z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum mieszkalno-usługowego w miejscowości Chlewiska

Wójta Gminy Chlewiskao podjęciu przez Radę Gminy w Chlewiskach uchwały Nr III/8/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum mieszkaniowo-usługowego w miejscowości Chlewiska


Do pobrania - Deklaracja


Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy oraz
o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2017 roku


Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Chlewiska za rok 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Chlewiska za rok 2016

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy oraz
o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2016 roku


Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Chlewiska za rok 2015


Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy oraz
o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2015 roku


Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy oraz
o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2014 roku


-Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy oraz
o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2013 roku.

- Informacja dla mieszkańców gminy Chlewiska w sprawie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi

-Ogłosznie o spotkaniu


-Informacja Wójta Gminy Chlewiska w sprawie odpadów komunalnych


- Ulotka informacyjna Wójta Gminy Chlewiska w sprawie segregacji odpadów


-Ogłoszenie Wójta Gminy Chlewiska dla osób prowadzących działalność gospodarczą w sprawie odpadów komunalnych

- Informacja dotyczaca sposobu i prawidłowej segregacji odpadów


-Informacja Wójta Gminy Chlewiska o obowiązku złożenia deklaracji


-Ogłoszenie Wójta Gminy Chlewiska o mobilnej zbiórce zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego


-Terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych


Informacja dla mieszkańców Gminy Chlewiska


Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31 ), w związku z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Chlewiska, Urząd Gminy  w Chlewiskach prosi  mieszkańców gminy o składanie ,, Informacji o wyrobach zawierających azbest "
Druk ,, Informacji .... " jest do pobrania w Urzędzie Gminy w Chlewiskach  ul. Czachowskiego 49, 26 – 510 Chlewiska pokój nr 6 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Chlewiska   www.chlewiska.pl w zakładce Rolnictwo  i Budownictwo.
Jeśli wyroby zawierające azbest zostały usunięte należy ilość tych wyrobów wpisać  w punkcie 11 przedmiotowego druku.
Informacje należy składać w godzinach pracy Urzędu w Referacie Rolnictwa i Planowania Przestrzennego pokój nr 6.

 


 

Druki do pobrania:

  • INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - pobierz
  • WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA BUDYNKU - pobierz
  • WNIOSEK O UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ - pobierz
  • WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ i kanalizacyjnej- pobierz
  • WNIOSEK NA DEMONTAŻ AZBESTU - pobierz
  • WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - pobierz
  • WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA - pobierz
  • WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZJAZD Z DROGI GMINNEJ - pobierz
  • WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW - pobierz
  • WNIOSEK O WYDANIE WYPISU WYRYSU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA - pobierz
  • WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY - pobierz
  • WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO- pobierz
  • WNIOSEK O ZEZWOLENIE UTRZYMANIA PSA AGRESYWNEGO -pobierz
  • WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI -pobierz
  • WNIOSEK O UZGODNIENIE LOKALIZACJI OGRODZENIA OD STRONY DROGI GMINNEJ- pobierz
  • WNIOSEK O WYDANIE POTWIERDZENIA ODBIORU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO / KANALIZACYJNEGO
  • Umowa na odbiór ścieków - pobierz
  • Wniosek o zakręcenie lub odkręcenie wody  - pobierz
  • Wniosek do ewidencji zbiorników bezodpływowych szamb - pobierz


logo

Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest  na terenie Gminy Chlewiska 2020” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,  w kwocie 16.873,92 zł.”


logo


Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla pięciu jednostek OSP dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,  w kwocie 29.638,41 zł w ramach Programu 2019-NZ-2 pn. Zapobieganie zagrożeniom środowiska i powaznym awariom oraz usuwania ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego.

  

logo


„Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest  na terenie Gminy Chlewiska dofinansowana      przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,  w kwocie
42.180,48 zł w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”.

 


logo


„Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie gminy Chlewiska dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 15.401,00zł.

 


logo


,,Konserwacja oświetlenia na terenie gminy Chlewiska - dostawa i wymiana grupowa opraw oświetlenia ulicznego'' tj. wymiana opraw z żarówkami sodowymi na oprawy z żarówkami ledowymi w ilości 907 szt... Zadanie realizowane było w okresie od września do 15 listopada 2016r.. Koszt zadania 640.000 zł, w tym dofinansowaniew kwocie 330.000 zł. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki.
logo

„Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie gminy Chlewiska dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 7 952,00 zł”logo

Gmina Chlewiska na zadanie pn.,,Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chlewiska'' otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochorny Środowiska u Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 620.000złlogoGmina Chlewiska na zadanie pn.,,Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłów'' otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochorny Środowiska u Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 500.000zł


logo


Zakup ubrań typu NOMEX dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Chlewiska dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 3000zł.

 


 

logo

„Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Chlewiska – dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji,
w kwocie 6.904,00 zł”

 

 


logo"Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zagrodnia dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 191.160,04 zł"

 


logo

„Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest  na terenie Gminy Chlewiska dofinansowana      przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,  w kwocie 19.909,07 zł.

 


Analiza retencyjności