Informacja o Planie Ogólnym Gminy Chlewiska

2024/06/07

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan ogólny to nowy akt planowania przestrzennego, który ma być uchwalany przez radę gminy obligatoryjnie dla całej gminy do końca 2025 r.

Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Pierwszym etapem prac nad planem ogólnym jest zbieranie wniosków. Mogą je składać wszystkie zainteresowane osoby, firmy czy instytucje w terminie od 22 maja do 21 czerwca 2024 roku.

Złożenie wniosku do planu ogólnego jest istotne dlatego, że plan ogólny będzie podstawą dla uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i dla wydawanych po jego wejściu w życie decyzji o warunkach zabudowy.

Zarówno nowo uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zmiany istniejących obecnie planów miejscowych, a także decyzje o warunkach zabudowy będą musiały być zgodne z ustaleniami planu ogólnego.

To plan ogólny będzie już przesądzał, czy dany grunt będziemy mogli zabudować, czy nie.

Gdy konkretna nieruchomość nie będzie objęta ustaleniami żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jednocześnie nie będzie objęta w planie ogólnym obszarem uzupełnienia zabudowy, to zabudowanie takiej nieruchomości będzie niemożliwe.

Inaczej będzie w przypadku, gdy nasza nieruchomość jest już objęta obowiązującym planem miejscowym i przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.

W takim przypadku zostanie ona z automatu objęta strefą wielofunkcyjną z zabudową wielorodzinną lub jednorodzinną.

WÓJT GMINY

Albert Kijak

Najnowsze wpisy

[ESC] lub