Konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach

2024/06/05

Na podstawie art. 63 ust. I i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz SI ust. I rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) zarządzam, co następuje:

l . Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach.

  1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Chlewiska, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chlewiska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chlewiska.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 1 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Chlewiskach.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść zarządzenia i ogłoszenia-  0050.64.2024

Najnowsze wpisy

[ESC] lub