OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Chlewiska

2024/05/22

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Chlewiska

o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Chlewiska

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Chlewiska uchwały nr LXXVIII/26/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Chlewiska.

Zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy możliwe jest w siedzibie Gminy Chlewiska, ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska.

Wnioski do projektu planu ogólnego zainteresowani mogą składać lub przesyłać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, na formularzu (zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego – Dz.U. poz. 2509), w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenia, w sposób jak następuje:

  1. w postaci papierowej – na adres Urzędu Gminy Chlewiska, ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska;
  2. w postaci dokumentu elektronicznego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres elektroniczny: chlewiska@chlewiska.pl.

Formularz dostępny jest m.in. w siedzibie tutejszego urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chlewiska: https://chlewiska.bip.gov.pl/plan-ogolny-gminy-chlewiska/plan-ogolny-gminy-chlewiska.html

Poza postulatami wniosku, składający ten wniosek podaje: swoje imię  i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazanie, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Chlewiska.

 

                                                                                               Albert Kijak

                                                                                               Wójt Gminy Chlewiska

Najnowsze wpisy

[ESC] lub