Ogłoszenie

2024/05/28

Szanowni Mieszkańcy informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Chlewiska zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli posiadania przez właściciela nieruchomości:

 

  1. zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.
  1. dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, potwierdzenia).

 

Powyższe dokumenty należy dostarczyć w terminie do 21 czerwca 2024 roku do Urzędu Gminy w Chlewiskach (poniedziałek – piątek godz. 7.30-15.30).  Więcej informacji pod nr tel.: 48 628 70 53 wew. 16

W przypadku niedostarczenia do Urzędu wymienionych wyżej dokumentów upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzą kontrolę na nieruchomości Mieszkańca. Prosimy Mieszkańców o współpracę i udzielanie informacji niezbędnych do wykonywania czynności wynikających z przepisów prawa.

 

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać wyłącznie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu            nieczystości             ciekłych wydane przez Wójta Gminy Chlewiska. Właścicielu pamiętaj !

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Podpisz umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi asenizacyjne na terenie Gminy Chlewiska oraz każdorazowo żądaj dokumentu potwierdzającego opróżnienie szamba/przydomowej oczyszczalni ścieków (taki dokument powinien zawierać: datę opróżniania, ilość i rodzaj nieczystości ciekłych, adres i nazwę przedsiębiorcy świadczącego usługi).

 

Najnowsze wpisy

[ESC] lub