WÓJT GMINY CHLEWISKA ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

2024/03/14

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. H. Sienkiewicza w Cukrówce Cukrówka 57, 26-510 Chlewiska

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2024
WÓJTA GMINY CHLEWISKA

z dnia 13 marca 2024 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. H. Sienkiewicza w Cukrówce

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. I pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), art. 30 ust. I ustawy z 8 marca 19901′. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20231′. poz. 40) oraz SI ust. I rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 202 Ir., poz. 1428) zarządzam, co następuje:

l . Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. H. Sienkiewicza w Cukrówce.

  1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Chlewiska, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chlewiska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chlewiska.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z Il sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Chlewiskach.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść ogłoszenia – pobierzDOC140324-14032024083223

Najnowsze wpisy

[ESC] lub