DODATEK OSŁONOWY – 2024r.

2024/02/01

DODATEK OSŁONOWY – 2024r.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chlewiskach można składać wnioski o dodatek osłonowy. To jednorazowa pomoc finansowa, która ma częściowo zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpoznawane.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać:

  1. papierowo w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach, ul. Czachowskiego 47
  2. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. (Czyli wniosek należy uzupełnić, zeskanować lub zapisać w PDF, podpisać elektronicznie i jako załącznik wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP)Jak podpisać wniosek za pomocą profilu zaufanego?

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Dodatek osłonowy przysługuje:

Dodatek osłonowy, nazywany także inflacyjnym, wypłacony zostanie jednorazowo najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku. Zgodnie z przepisami mogą z niego skorzystać gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód osiągnięty w 2022 roku, nie przekracza:

1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).

2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca).

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U z 2023r. Poz. 390 z późn. zm.)

Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgłoszony do Urzędu Skarbowego oraz niepodlegający opodatkowaniu (np. alimenty, dochód uzyskany za granicą, świadczenie rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, dochód z gospodarstwa rolnego, dochód ze staży unijnych, dochód z funkcji radnego, sołtysa).

Wysokość dodatku osłonowego

W 2024 roku dodatek osłonowy wyniesie:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 – 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Z kolei gospodarstwom stosującym takie źródła ogrzewania jak: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przysługuje dodatek podwyższony:

  • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 -5 osób,
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Informacja o przyznanym dodatku osłonowym.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka.

Wniosek do pobrania : https://chlewiska.bip.gov.pl/fobjects/download/1632362/wzor_wniosku_o_dod_osl-docx.html

Najnowsze wpisy

[ESC] lub